ул. Октябрьская
тел./факс: +7(496) 613-9993
E-mail: hram1891@mail.ru

ул. Октябрьская тел./факс: +7(496) 613-9993 E-mail: hram1891@mail.ru

Русский Патриархат. Московская епархия. Коломенское благочиние

ЕВАНГЕЛИЕ И АПОСТОЛ ДНЯ


1 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.10:1-22] Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ печа́ль ма́тери.

Не по́льзуютъ сокро́вища беззако́н­ныхъ, пра́вда же изба́витъ от­ сме́рти.

Не убiе́тъ гла́домъ Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́тъ же нечести́выхъ низврати́тъ.

Нищета́ му́жа смиря́етъ: ру́цѣ же му́же­с­т­вен­ныхъ обогаща́ют­ся.

Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́т­ся: спасе́т­ся от­ зно́я сы́нъ разу́мный, вѣтротлѣ́ненъ же быва́етъ на жа́твѣ сы́нъ беззако́н­ный.

Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́выхъ покры́етъ пла́чь безвре́мен­ный.

Па́мять пра́ведныхъ съ похвала́ми: и́мя же нечести́выхъ угаса́етъ.

Прему́дръ се́рдцемъ прiи́метъ за́повѣди: непокрове́н­ный же устна́ма остроптѣва́я запне́т­ся.

И́же хо́дитъ про́сто, хо́дитъ надѣ́яся: развраща́я же пути́ своя́, позна́нъ бу́детъ.

Намиза́яй о́комъ съ ле́стiю собира́етъ муже́мъ печа́ли: облича́яй же со дерзнове́нiемъ миротвори́тъ.

Исто́чникъ жи́зни въ руцѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́ваго покры́етъ па́губа.

Не́нависть воз­двиза́етъ ра́спрю: всѣ́хъ же нелюбо­при́телныхъ покрыва́етъ любо­́вь.

И́же от­ усте́нъ про­изно́ситъ прему́дрость, жезло́мъ бiе́тъ му́жа безсерде́чна.

Прему́дрiи скры́ютъ чу́в­ст­во, уста́ же проде́рзаго при­­ближа́ют­ся сокруше́нiю.

Стяжа́нiе бога́тыхъ гра́дъ тве́рдъ, сокруше́нiе же нечести́выхъ нищета́.

Дѣла́ пра́ведныхъ живо́тъ творя́тъ, пло́дове же нечести́выхъ грѣхи́.

Пути́ жи́зни храни́тъ наказа́нiе: наказа́нiемъ же не обличе́ный заблужда́етъ.

Покрыва́ютъ вражду́ устнѣ́ пра́выя: износя́щiи же укори́зну безу́мнѣйшiи су́ть.

От многосло́вiя не избѣжи́ши грѣха́: щадя́ же устнѣ́, разу́менъ бу́деши.

Сребро́ разжже́ное язы́къ пра́веднаго: се́рдце же нечести́ваго исче́знетъ.

Устнѣ́ пра́ведныхъ вѣ́дятъ высо́кая: безу́мнiи же въ ску́дости скончава́ют­ся.

Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго, сiе́ обогаща́етъ, и не и́мать при­­ложи́тися ему́ печа́ль въ се́рдцы.

 

 

 

Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери.

Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.

Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет.

Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.

Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный.

Благословения – на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие.

Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет.

Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.

Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.

Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется.

Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие.

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.

В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого – розга.

Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель.

Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их.

Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху.

Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение – блуждает.

Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – разумен.

Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество.

Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума.

Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит.

 

 

Книга Бытия

[Быт.7:11-24] Въ шестьсо́тное лѣ́то въ житiи́ Но́евѣ, втора́го ме́сяца, въ два́десять седмы́й де́нь ме́сяца, въ де́нь то́й разверзо́шася вси́ исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя от­верзо́шася:

и бы́сть до́ждь на зе́млю четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й.

Въ де́нь то́й вни́де Но́е, Си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ, сы́нове Но́евы, и жена́ Но́ева, и три́ жены́ сыно́въ его́ съ ни́мъ въ ковче́гъ.

И вси́ звѣ́рiе земні́и по ро́ду, и вси́ ско́ти по ро́ду, и вся́кiй га́дъ дви́жущiйся на земли́ по ро́ду, и вся́кая пти́ца перна́тая по ро́ду сво­ему́,

внидо́ша къ Но́ю въ ковче́гъ два́ два́, му́жескiй по́лъ и же́нскiй, от­ вся́кiя пло́ти, въ не́йже е́сть ду́хъ живо́тный:

и входя́щая му́жескiй по́лъ и же́нскiй от­ вся́кiя пло́ти, внидо́ша къ Но́ю въ ковче́гъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Но́ю: и затвори́ Госпо́дь Бо́гъ ковче́гъ от­внѣ́ его́.

И бы́сть пото́пъ четы́редесять дні́й и четы́редесять ноще́й на земли́, и умно́жися вода́ и взя́ ковче́гъ, и воз­вы́сися от­ земли́:

и воз­мога́­ше вода́, и умножа́­шеся зѣло́ на земли́, и ноша́­шеся ковче́гъ верху́ воды́.

Вода́ же воз­мога́­ше зѣло́ зѣло́ на земли́: и покры́ вся́ го́ры высо́кiя, я́же бя́ху подъ небесе́мъ:

пять­на́­де­сять лакте́й горѣ́ воз­вы́сися вода́, и покры́ вся́ го́ры высо́кiя.

И у́мре вся́кая пло́ть дви́жущаяся по земли́ пти́цъ и ското́въ и звѣре́й, и вся́кiй га́дъ дви́жущiйся на земли́, и вся́кiй человѣ́къ,

и вся́ ели́ка и́мутъ дыха́нiе жи́зни, и все́ е́же бѣ́ на су́ши у́мре.

И потреби́ся вся́кое воста́нiе, е́же бя́ше на лицы́ всея́ земли́, от­ человѣ́ка да́же до скота́ и гадо́въ и пти́цъ небе́сныхъ, и потреби́шася от­ земли́: и оста́ Но́е еди́нъ, и и́же съ ни́мъ въ ковче́зѣ.

И воз­вы́сися вода́ надъ земле́ю дні́й сто́ пятьдеся́тъ.

[Быт.8:1-3] И помяну́ Бо́гъ Но́а, и вся́ звѣ́ри, и вся́ скоты́, и вся́ пти́цы, и вся́ га́ды пресмыка́ющыяся, ели́ка бѣ́ху съ ни́мъ въ ковче́зѣ: и наведе́ Бо́гъ ду́хъ на зе́млю, и преста́ вода́.

И заключи́шася исто́чницы бе́здны и хля́би небе́сныя: и удержа́ся до́ждь от­ небесе́.

И вспя́ть по́йде вода́ иду́щая от­ земли́: и умаля́шеся вода́ по стѣ́ пяти́десятихъ дне́хъ.

 

 

 

В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый [] день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;

и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.

В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.

Они, и все звери [земли] по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые,

и вошли к Ною в ковчег по паре [мужеского пола и женского] от всякой плоти, в которой есть дух жизни;

и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему [Господь] Бог. И затворил Господь [Бог] за ним [ковчег].

И продолжалось на земле наводнение сорок дней [и сорок ночей], и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею;

вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод.

И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом;

на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие] горы.

И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди;

все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло.

Истребилось всякое существо, которое было на поверхности [всей] земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, – все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге.

Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.

И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, [и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,] бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились.

И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба.

Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней.

 

 

 

 

2 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.10:31-32] Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ:

устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ют­ся.

[Притч.11:1-12] Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прiя́тенъ ему́.

Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́нiе, та́мо и безче́стiе: уста́ же смире́н­ныхъ по­уча́ют­ся прему́дрости.

Умира́яй пра́ведникъ оста́ви раска́янiе, удо́бна же быва́етъ и посмѣя́телна нечести́выхъ поги́бель.

Соверше́н­ство пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́нiе от­рица́ющихся плѣни́тъ и́хъ. Не упо́льзуютъ имѣ́нiя въ де́нь я́рости: пра́вда же изба́витъ от­ сме́рти.

Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, нече́стiе же впада́етъ въ непра́вду.

Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́тiемъ же уловля́ют­ся беззако́н­нiи.

Сконча́в­шуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ.

Пра́ведный от­ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́т­ся нечести́вый.

Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́в­ст­во же пра́ведныхъ благопоспѣ́шно.

Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вит­ся гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованiе.

Въ благослове́нiи пра́выхъ воз­вы́сит­ся гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ет­ся.

Руга́ет­ся гра́жданомъ лише́н­ный ра́зума, му́жъ же му́дръ безмо́лвiе во́дитъ.

 

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется.

Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное.

Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему.

Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость. [Праведник, умирая, оставляет сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.]

Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их.

Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти.

Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего.

Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим.

Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает.

Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый.

Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются.

При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество.

Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается.

Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

 

Книга Бытия

[Быт.8:4-21] И сѣ́де ковче́гъ въ ме́сяцъ седмы́й, въ два́десять седмы́й де́нь ме́сяца, на гора́хъ Арара́тскихъ.

Вода́ же уходя́щи умаля́шеся да́же до деся́таго ме́сяца: и въ деся́тый ме́сяцъ, въ пе́рвый де́нь ме́сяца яви́шася верси́ го́ръ.

И бы́сть по четы́редесятихъ дне́хъ от­ве́рзе Но́е око́нце ковче́га, е́же сотвори́,

и посла́ вра́на [ви́дѣти, а́ще уступи́ла вода́ от­ лица́ земли́]: и изше́дъ не воз­врати́ся, до́ндеже изся́че вода́ от­ земли́.

И посла́ голуби́цу по не́мъ ви́дѣти, а́ще уступи́ла вода́ от­ лица́ земли́:

и не обрѣ́тши голуби́ца поко́я нога́ма сво­и́ма, воз­врати́ся къ нему́ въ ковче́гъ, я́ко вода́ бя́ше по всему́ лицу́ всея́ земли́: и просте́ръ ру́ку свою́, прiя́тъ ю́ и внесе́ ю́ къ себѣ́ въ ковче́гъ.

И преме́дливъ еще́ се́дмь дні́й, па́ки посла́ голуби́цу изъ ковче́га.

И воз­врати́ся къ нему́ голуби́ца къ ве́черу, и имѣ́яше суче́цъ ма́сличенъ съ ли́­ст­вiемъ во устѣ́хъ сво­и́хъ: и позна́ Но́е, я́ко уступи́ вода́ от­ лица́ земли́.

И преме́дливъ еще́ се́дмь дні́й други́хъ, па́ки посла́ голуби́цу, и не при­­ложи́ воз­врати́тися къ нему́ пото́мъ.

И бы́сть въ пе́рвое и шестьсо́тное лѣ́то житiя́ Но́ева, въ пе́рвый де́нь пе́рваго ме́сяца, изся́че вода́ от­ лица́ земли́: и от­кры́ Но́е покро́въ ковче́га, его́же сотвори́, и ви́дѣ, я́ко изся́че вода́ от­ лица́ земли́.

Въ ме́сяцъ же вторы́й, въ два́десять седмы́й де́нь ме́сяца и́зсше земля́.

И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Но́еви, глаго́ля:

изы́ди изъ ковче́га ты́ и жена́ твоя́, и сы́нове тво­и́ и жены́ сыно́въ тво­и́хъ съ тобо́ю:

и вся́ звѣ́ри, ели́цы су́ть съ тобо́ю, и вся́ку пло́ть от­ пти́цъ да́же до ското́въ, и вся́къ га́дъ дви́жущiйся по земли́ изведи́ съ собо́ю: и расти́теся и мно́житеся на земли́.

И изы́де Но́е и жена́ его́, и сы́нове его́ и жены́ сыно́въ его́ съ ни́мъ,

и вси́ звѣ́рiе, и вси́ ско́ти, и вся́ пти́цы и вси́ га́ди дви́жущiися по ро́ду сво­ему́ на земли́ изыдо́ша изъ ковче́га.

И созда́ Но́е же́ртвен­никъ Го́сподеви: и взя́ от­ всѣ́хъ ското́въ чи́стыхъ и от­ всѣ́хъ пти́цъ чи́стыхъ и воз­несе́ во всесожже́нiе на же́ртвен­никъ.

И обоня́ Госпо́дь воню́ благо­уха́нiя. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ размы́сливъ: не при­­ложу́ ктому́ прокля́ти зе́млю за дѣла́ человѣ́ческая, зане́ при­­лежи́тъ помышле́нiе человѣ́ку при­­лѣ́жно на зла́я от­ ю́ности его́: не при­­ложу́ у́бо ктому́ порази́ти вся́кую пло́ть живу́щую, я́коже сотвори́хъ.

 

 

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.

Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.

По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега

и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли вода с земли,] который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.

Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,

но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.

И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега.

Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.

Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.

Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.

И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.

И сказал [Господь] Бог Ною:

выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою;

выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.

И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;

все звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.

И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.

И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал.

 

 

3 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.2:14-17] И мимогря́дый ви́дѣ Леві́ю алфе́ова, сѣдя́ща на мы́тницѣ, и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ вслѣ́дъ его́ и́де.

И бы́сть воз­лежа́щу ему́ въ дому́ его́, и мно́зи мытари́ и грѣ́шницы воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́: бя́ху бо мно́зи, и по не́мъ идо́ша.

И кни́жницы и фарисе́е, ви́дѣв­ше его́ яду́ща съ мытари́ и грѣ́шники, глаго́лаху ученико́мъ его́: что́ я́ко съ мытари́ и грѣ́шники я́стъ и пiе́тъ?

И слы́шавъ Иису́съ глаго́ла и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи: не прiидо́хъ при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.

 

 

Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним.

И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.

Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.10:32-38] Воспомина́йте же пе́рвыя дни́ ва́шя, въ ни́хже просвѣти́в­шеся, мно́гiя стра́сти претерпѣ́сте {мно́гъ по́двигъ подъя́сте} страда́нiй,

о́во у́бо, поноше́ньми и скорбьми́ позо́ръ бы́в­ше, о́во же, о́бщницы бы́в­ше живу́щымъ та́ко:

и́бо у́замъ мо­и́мъ спострада́сте и разграбле́нiе имѣ́нiй ва́шихъ съ ра́достiю прiя́сте, вѣ́дяще имѣ́ти себѣ́ имѣ́нiе на небесѣ́хъ пребыва́ющее и лу́чшее.

Не от­лага́йте у́бо дерзнове́нiя ва́­шего, е́же и́мать мздовоз­дая́нiе вели́ко.

Терпѣ́нiя бо и́мате потре́бу, да во́лю Бо́жiю сотво́рше, прiи́мете обѣтова́нiе:

еще́ бо ма́ло ели́ко ели́ко, гряды́й прiи́детъ и не укосни́тъ.

А пра́ведный от­ вѣ́ры жи́въ бу́детъ: и а́ще обине́т­ся, не благоволи́тъ душа́ моя́ о не́мъ.

 

 

Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий,

то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии;

ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее.

Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.

Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное;

ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит.

Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.

 

 

 

 

 

 

4 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.8:34-38] И при­­зва́въ наро́ды со ученики́ сво­и́ми, рече́ и́мъ: и́же хо́щетъ по мнѣ́ ити́, да от­ве́ржет­ся себе́, и во́зметъ кре́стъ сво́й, и по мнѣ́ гряде́тъ:

и́же бо а́ще хо́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: а и́же погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди и ева́нгелiа, то́й спасе́тъ ю́:

ка́я бо по́льза человѣ́ку, а́ще прiобря́щетъ мíръ ве́сь, и отщети́тъ ду́шу свою́?

или́ что́ да́стъ человѣ́къ измѣ́ну на души́ сво­е́й?

и́же бо а́ще постыди́т­ся мене́ и мо­и́хъ слове́съ въ ро́дѣ се́мъ прелюбо­дѣ́йнѣмъ и грѣ́шнѣмъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй постыди́т­ся его́, егда́ прiи́детъ во сла́вѣ Отца́ сво­его́ со а́нгелы святы́ми.

[Мк.9:1] И глаго́лаше и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко су́ть нѣ́цыи от­ здѣ́ стоя́щихъ, и́же не и́мутъ вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дятъ ца́р­ст­вiе Бо́жiе при­­ше́дшее въ си́лѣ.

 

 

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.4:14-16] Иму́ще у́бо архiере́а вели́ка, проше́дшаго небеса́, Иису́са Сы́на Бо́жiя, да держи́мся исповѣ́данiя.

Не и́мамы бо архiере́а не могу́ща спострада́ти не́мощемъ на́шымъ, но искуше́на по вся́ческимъ по подо́бiю, ра́звѣ грѣха́.

Да при­­ступа́емъ у́бо съ дерзнове́нiемъ къ престо́лу благода́ти, да прiи́мемъ ми́лость и благода́ть обря́щемъ во благовре́мен­ну по́мощь.

[Евр.5:1-6] Вся́къ бо первосвяще́н­никъ, от­ человѣ́къ прiе́млемь, за человѣ́ки поставля́ет­ся на слу́жбы я́же къ Бо́гу, да при­­но́ситъ да́ры же и же́ртвы о грѣсѣ́хъ,

спострада́ти могі́й невѣ́ж­ст­ву­ю­щымъ и заблужда́ющымъ, поне́же и то́й не́мощiю обложе́нъ е́сть:

и сего́ ра́ди до́лженъ е́сть я́коже о лю́дехъ, та́кожде и о себѣ́ при­­носи́ти за грѣхи́.

И никто́же са́мъ себѣ́ прiе́млетъ че́сть, но зва́н­ный от­ Бо́га, я́коже и Ааро́нъ.

Та́ко и Христо́съ не себе́ просла́ви бы́ти первосвяще́н­ника, но глаго́лавый къ нему́: Сы́нъ мо́й еси́ ты́, а́зъ дне́сь роди́хъ тя́:

я́коже и и́ндѣ глаго́летъ: ты́ еси́ свяще́н­никъ во вѣ́къ по чи́ну Мелхиседе́кову.

 

 

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,

могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,

и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;

как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

 

 

 

5 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.11:19-31] Сы́нъ пра́ведный ражда́ет­ся въ живо́тъ: гоне́нiе же нечести́ваго въ сме́рть.

Ме́рзость Го́сподеви путiе́ развраще́н­ни, прiя́тни же ему́ вси́ непоро́чнiи въ путе́хъ сво­и́хъ.

Въ ру́ку ру́цѣ вложи́въ непра́ведно, не безъ му́ки бу́детъ злы́хъ: сѣ́яй же пра́вду прiи́метъ мзду́ вѣ́рну.

Я́коже усеря́зь златы́й въ но́здрехъ свинiи́, та́ко женѣ́ зло­у́мнѣй лѣ́пота.

Жела́нiе пра́ведныхъ все́ благо́е, наде́жда же нечести́выхъ поги́бнетъ.

Су́ть, и́же своя́ сѣ́юще, мно́жайшая творя́тъ: су́ть же и собира́юще чужда́я, умаля́ют­ся.

Душа́ благослове́н­на вся́кая проста́я: му́жъ я́рый неблагообра́зенъ.

Удержава́яй пшени́цу оста́витъ ю́ язы́комъ: продая́й пшени́цу ску́по, от­ наро́да про́клятъ, благослове́нiе же Госпо́дне на главѣ́ подава́ющаго.

Творя́й блага́я и́щетъ благода́ти добры́: и́щущаго же зла́я пости́гнутъ его́.

Надѣ́яйся на бога́т­ст­во свое́, се́й паде́тъ: заступа́яй же пра́ведныхъ, то́й воз­сiя́етъ.

Не сматря́яй сво­его́ до́му наслѣ́дитъ вѣ́тры: порабо́таетъ же безу́мный разу́мному.

От плода́ пра́вды дре́во жи́зни прозяба́етъ: отъ­е́млют­ся же безвре́мен­но ду́ши беззако́н­ныхъ.

А́ще пра́ведный едва́ спаса́ет­ся, нечести́вый же и грѣ́шный гдѣ́ яви́т­ся?

[Притч.12:1-6] Любя́й наказа́нiе лю́битъ чу́в­ст­во: ненави́дяй же обличе́нiя безу́менъ.

Лу́чше обрѣты́й благода́ть от­ Го́спода Бо́га: му́жъ же законопресту́пенъ премолча́нъ бу́детъ.

Не испра́вит­ся человѣ́къ от­ беззако́н­наго: коре́нiя же пра́ведныхъ не от­и́мут­ся.

Жена́ му́же­с­т­вен­ная вѣне́цъ му́жу сво­ему́: я́коже въ дре́вѣ че́рвь, та́ко му́жа погубля́етъ жена́ злотво́рная.

Мы́сли пра́ведныхъ судьбы́: управля́ютъ же нечести́вiи ле́сти.

Словеса́ нечести́выхъ льсти́ва въ кро́вь, уста́ же пра́выхъ изба́вятъ и́хъ.

 

 

Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей.

Мерзость пред Господом – коварные сердцем; но благоугодны Ему непорочные в пути.

Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным; семя же праведных спасется.

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и – безрассудная.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев.

Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.

Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет.

Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающего – благословение.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит.

Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, как лист, будут зеленеть.

Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем.

Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.

Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.

Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда.

Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного Он осудит.

Не утвердит себя человек беззаконием; корень же праведников неподвижен.

Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – как гниль в костях его.

Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство.

Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их.

 

 

 

Книга Бытия

[Быт.8:21-22] И обоня́ Госпо́дь воню́ благо­уха́нiя. И рече́ Госпо́дь Бо́гъ размы́сливъ: не при­­ложу́ ктому́ прокля́ти зе́млю за дѣла́ человѣ́ческая, зане́ при­­лежи́тъ помышле́нiе человѣ́ку при­­лѣ́жно на зла́я от­ ю́ности его́: не при­­ложу́ у́бо ктому́ порази́ти вся́кую пло́ть живу́щую, я́коже сотвори́хъ:

во вся́ дни́ земли́ сѣ́ятва и жа́тва, зима́ и зно́й, лѣ́то и весна́, де́нь и но́щь не преста́нутъ.

[Быт.9:1-7] И благослови́ Бо́гъ Но́а и сы́ны его́ и рече́ и́мъ: расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю и облада́йте е́ю:

и стра́хъ и тре́петъ ва́шъ бу́детъ на всѣ́хъ звѣре́хъ земны́хъ [и на всѣ́хъ скотѣ́хъ земны́хъ], на всѣ́хъ пти́цахъ небе́сныхъ и на всѣ́хъ дви́жущихся по земли́ и на всѣ́хъ ры́бахъ морски́хъ: въ ру́цѣ ва́шы вда́хъ [я́].

И вся́кое дви́жущееся, е́же е́сть жи́во, ва́мъ бу́детъ въ снѣ́дь: я́ко зе́лiе травно́е да́хъ ва́мъ все́.

То́чiю мя́са въ кро́ви души́ да не снѣ́сте.

Кро́ви бо ва́­шей, ду́шъ ва́шихъ, от­ руки́ вся́каго звѣ́ря изыщу́ [ея́]: и от­ руки́ человѣ́ка бра́та изыщу́ ея́.

Пролива́яй кро́вь человѣ́чу, въ ея́ мѣ́сто его́ пролiе́т­ся: я́ко во о́бразъ Бо́жiй сотвори́хъ человѣ́ка.

Вы́ же расти́теся и мно́житеся, и напо́лните зе́млю, и мно́житеся на не́й.

 

 

И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:

впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею];

да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;

все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все;

только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;

Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;

кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;

вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней.

 

 

6 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.12:8-22] Уста́ разу́мнаго хвали́ма быва́ютъ от­ му́жа: слабосе́рдъ же поруга́емь быва́етъ.

Лу́чше му́жъ въ безче́стiи рабо́таяй себѣ́, не́жели че́сть себѣ́ обложи́въ и лиша́яйся хлѣ́ба.

Пра́ведникъ ми́луетъ ду́шы ското́въ сво­и́хъ: утро́бы же нечести́выхъ неми́лостивны.

Дѣ́лаяй свою́ зе́млю испо́лнит­ся хлѣ́бовъ: гоня́щiи же су́етная лише́ни ра́зума.

И́же е́сть сла́достенъ въ ви́н­нѣмъ пребыва́нiи, во сво­и́хъ тверды́нехъ оста́витъ безче́стiе.

Жела́нiя нечести́выхъ зла́: коре́нiе же благо­чести́выхъ въ тве́рдостехъ.

За грѣ́хъ усте́нъ впа́даетъ въ сѣ́ти грѣ́шникъ: избѣга́етъ же от­ ни́хъ пра́ведникъ.

Сматря́яй кро́тко поми́лованъ бу́детъ, а срѣта́яй во вратѣ́хъ оскорби́тъ ду́шы.

От плодо́въ у́стъ душа́ му́жа напо́лнит­ся благи́хъ, воз­дая́нiе же усте́нъ его́ воз­да́ст­ся ему́.

Путiе́ безу́мныхъ пра́ви предъ ни́ми: послу́шаетъ совѣ́товъ му́дрый.

Безу́мный а́бiе исповѣ́сть гнѣ́въ сво́й: кры́етъ же свое́ безче́стiе хи́трый.

Явле́н­ную вѣ́ру воз­вѣща́етъ пра́ведный: свидѣ́тель же непра́ведныхъ льсти́въ.

Су́ть, и́же глаго́люще уязвля́ютъ а́ки мечи́: язы́цы же прему́дрыхъ исцѣля́ютъ.

Устнѣ́ и́стин­ны исправля́ютъ свидѣ́тел­ст­во: свидѣ́тель же ско́ръ язы́къ и́мать непра́веденъ.

Ле́сть въ се́рдцы кую́щаго зла́я: хотя́щiи же ми́ра воз­веселя́т­ся.

Ничто́же непра́ведное уго́дно е́сть пра́ведному: нечести́вiи же испо́лнят­ся злы́хъ.

Ме́рзость Го́сподеви устнѣ́ лжи́вы: творя́й же вѣ́рно прiя́тенъ ему́.

 

 

Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении.

Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе.

Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко.

Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен.

[Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие.]

Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд.

Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды.

[Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других.]

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку – по делам рук его.

Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление.

Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного – обман.

Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует.

Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение.

Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у миротворцев.

Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол.

Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.

 

 

Книга Бытия

[Быт.9:8-17] И рече́ Бо́гъ Но́еви и сыно́мъ его́ съ ни́мъ, глаго́ля:

се́, А́зъ поставля́ю завѣ́тъ мо́й ва́мъ и сѣ́мени ва́­шему по ва́съ,

и вся́кой души́ живу́щей съ ва́ми от­ пти́цъ и от­ ско́тъ и всѣ́мъ звѣре́мъ земны́мъ, ели́ка съ ва́ми [су́ть] от­ всѣ́хъ изше́дшихъ изъ ковче́га:

и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ва́ми: и не у́мретъ вся́ка пло́ть ктому́ от­ воды́ пото́пныя, и ктому́ не бу́детъ пото́пъ водны́й, е́же истли́ти всю́ зе́млю.

И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, е́же а́зъ даю́ между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живо́ю, я́же е́сть съ ва́ми, въ ро́ды вѣ́чныя:

дугу́ Мою́ полага́ю во о́блацѣ, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та [вѣ́чнаго] между́ Мно́ю и земле́ю.

И бу́детъ егда́ наведу́ о́блаки на зе́млю, яви́т­ся дуга́ Моя́ во о́блацѣ:

и помяну́ завѣ́тъ Мо́й, и́же е́сть между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, и не бу́детъ ктому́ вода́ въ пото́пъ, я́ко потреби́ти вся́ку пло́ть.

И бу́детъ дуга́ моя́ во о́блацѣ: и узрю́ ю́, е́же помяну́ти завѣ́тъ вѣ́чный между́ Мно́ю и земле́ю, и между́ вся́кою душе́ю живу́щею во вся́кой пло́ти, я́же е́сть на земли́.

И рече́ Бо́гъ Но́еви: сiе́ зна́менiе завѣ́та, его́же положи́хъ между́ Мно́ю и между́ вся́кою пло́тiю, я́же е́сть на земли́.

 

 

И сказал Бог Ною и сынам его с ним:

вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас,

и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными;

поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.

И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:

Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.

И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке;

и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.

И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.

 

 

7 Апреля

Евангелие по Луке

[Лк.1:24-38] По си́хъ же дне́хъ зача́тъ Елисаве́тъ жена́ его́, и тая́шеся мѣ́сяцъ пя́ть, глаго́лющи:

я́ко та́ко мнѣ́ сотвори́ Госпо́дь во дни́, въ ня́же при­­зрѣ́ отъ­я́ти поноше́нiе мое́ въ человѣ́цѣхъ.

Въ мѣ́сяцъ же шесты́й по́сланъ бы́сть а́нгелъ гаврiи́лъ от­ Бо́га во гра́дъ Галиле́йскiй, ему́же и́мя назаре́тъ,

къ Дѣ́вѣ обруче́н­нѣй му́жеви, ему́же и́мя Ио́сифъ, от­ до́му Дави́дова: и и́мя Дѣ́вѣ Марiа́мь.

И в­ше́дъ къ не́й а́нгелъ рече́: ра́дуйся, благода́тная: Госпо́дь съ тобо́ю: благослове́на ты́ въ жена́хъ.

Она́ же ви́дѣв­ши смути́ся о словеси́ его́ и помышля́ше, каково́ бу́детъ цѣлова́нiе сiе́.

И рече́ а́нгелъ е́й: не бо́йся, Марiа́мь: обрѣла́ бо еси́ благода́ть у Бо́га.

И се́ зачне́ши во чре́вѣ, и роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Иису́съ.

Се́й бу́детъ ве́лiй, и Сы́нъ вы́шняго нарече́т­ся: и да́стъ ему́ Госпо́дь Бо́гъ престо́лъ Дави́да отца́ его́:

и воцари́т­ся въ дому́ Иа́ковли во вѣ́ки, и ца́р­ст­вiю его́ не бу́детъ конца́.

Рече́ же Марiа́мь ко а́нгелу: ка́ко бу́детъ сiе́, идѣ́же му́жа не зна́ю?

И от­вѣща́въ а́нгелъ рече́ е́й: Ду́хъ святы́й на́йдетъ на тя́, и си́ла вы́шняго осѣни́тъ тя́: тѣ́мже и ражда́емое свято нарече́т­ся Сы́нъ Бо́жiй:

и се́, Елисаве́тъ ю́жика твоя́, и та́ зача́тъ сы́на въ ста́рости сво­е́й: и се́й мѣ́сяцъ шесты́й е́сть е́й нарица́емѣй непло́ды:

я́ко не изнемо́жетъ у Бо́га вся́къ глаго́лъ.

Рече́ же Марiа́мь: се́ раба́ Госпо́дня: бу́ди мнѣ́ по глаго́лу тво­ему́. И отъи́де от­ нея́ а́нгелъ.

 

 

После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:

так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,

к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́ бы это было за приветствие.

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;

и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;

и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.

Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, когда Я мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,

ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.2:11-18] И святя́й бо и освяща́емiи, от­ еди́наго вси́: ея́же ра́ди вины́ не стыди́т­ся бра́тiю нарица́ти и́хъ, глаго́ля:

воз­вѣщу́ и́мя твое́ бра́тiи мо­е́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ тя.

И па́ки: а́зъ бу́ду надѣ́яся на́нь. И па́ки: се́, а́зъ и дѣ́ти, я́же ми́ да́лъ е́сть Бо́гъ.

Поне́же у́бо дѣ́ти при­­общи́шася пло́ти и кро́ви, и то́й прiи́скрен­нѣ при­­общи́ся тѣ́хже, да сме́ртiю упраздни́тъ иму́щаго держа́ву сме́рти, си́рѣчь дiа́вола,

и изба́витъ си́хъ, ели́цы стра́хомъ сме́рти чрезъ все́ житiе́ пови́н­ни бѣ́ша рабо́тѣ.

Не от­ а́нгелъ бо когда́ {во­и́стин­ну} прiе́млетъ, но от­ сѣ́мене Авраа́мова прiе́млетъ:

от­ню́дуже до́лженъ бѣ́ по всему́ подо́битися бра́тiи, да ми́лостивъ бу́детъ и вѣ́ренъ первосвяще́н­никъ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу, во е́же очи́стити грѣхи́ людскі́я.

Въ не́мже бо пострада́, са́мъ искуше́нъ бы́въ, мо́жетъ и искуша́емымъ помощи́.

 

 

Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.

Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.

Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

 

 

8 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.13:20-26] Жела́нiя благо­чести́выхъ наслажда́ютъ ду́шу, дѣла́ же нечести́выхъ дале́че от­ ра́зума.

Ходя́й съ прему́дрыми прему́дръ бу́детъ, ходя́й же съ безу́мными позна́нъ бу́детъ.

Согрѣша́ющихъ пости́гнутъ зла́я, пра́ведныхъ же пости́гнутъ блага́я.

Бла́гъ му́жъ наслѣ́дитъ сы́ны сыно́въ: сокро́вищ­ст­вует­ся же пра́веднымъ бога́т­ст­во нечести́выхъ.

Пра́веднiи насладя́т­ся въ бога́т­ст­вѣ лѣ́та мно́га: непра́веднiи же поги́бнутъ вско́рѣ.

И́же щади́тъ же́злъ [сво́й], ненави́дитъ сы́на сво­его́: любя́й же наказу́етъ при­­лѣ́жно.

Пра́ведный яды́й насыща́етъ ду́шу свою́: ду́шы же нечести́выхъ ску́дны.

[Притч.14:1-6] Му́дрыя жены́ созда́ша до́мы: безу́мная же раскопа́ рука́ма сво­и́ма.

Ходя́й пра́во бо­и́т­ся Го́спода: развраща́яй же пути́ своя́ обезче́стит­ся.

Изъ у́стъ безу́мныхъ же́злъ досажде́нiя: устнѣ́ же му́дрыхъ храня́тъ я́.

Идѣ́же нѣ́сть воло́въ, я́сли чи́сты: а идѣ́же жи́та мно́га, я́вна волу́ крѣ́пость.

Свидѣ́тель вѣ́ренъ не лже́тъ: разжиза́етъ же ло́жная свидѣ́тель непра́веденъ.

Взы́щеши прему́дрости у злы́хъ, и не обря́щеши: чу́в­ст­во же у му́дрыхъ удо́бно.

 

 

Желание исполнившееся – приятно для души; но несносно для глупых уклоняться от зла.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится.

Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром.

Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного.

Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка.

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его.

Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем.

В устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их.

Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.

Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи.

Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание легко.

 

 

 

Книга Бытия

[Быт.10:32-32] Сiя́ племена́ сыно́въ Но́евыхъ по родо́мъ и́хъ, по язы́комъ и́хъ: от­ си́хъ разсѣ́яшася о́строви язы́ковъ на земли́ по пото́пѣ.

[Быт.11:1-9] И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и гла́съ еди́нъ всѣ́мъ.

И бы́сть внегда́ по­ити́ и́мъ от­ восто́къ, обрѣто́ша по́ле въ земли́ Сен­наа́рстѣй и всели́шася та́мо.

И рече́ человѣ́къ бли́жнему сво­ему́: прiиди́те, сотвори́мъ пли́нѳы и испече́мъ и́хъ огне́мъ. И бы́сть и́мъ пли́нѳа въ ка́мень, и бре́нiе вмѣ́сто мѣ́ла.

И реко́ша: прiиди́те, сози́ждемъ себѣ́ гра́дъ и сто́лпъ, его́же ве́рхъ бу́детъ да́же до небесе́: и сотвори́мъ себѣ́ и́мя, пре́жде не́же разсѣ́ятися на́мъ по лицу́ всея́ земли́.

И сни́де Госпо́дь ви́дѣти гра́дъ и сто́лпъ, его́же созида́ша сы́нове человѣ́честiи.

И рече́ Госпо́дь: се́, ро́дъ еди́нъ, и устнѣ́ еди́нѣ всѣ́хъ, и сiе́ нача́ша твори́ти: и ны́нѣ не оскудѣ́ютъ от­ ни́хъ вся́, ели́ка а́ще восхотя́тъ твори́ти.

Прiиди́те, и соше́дше смѣси́мъ та́мо язы́къ и́хъ, да не услы́шатъ кі́йждо гла́са бли́жняго [сво­его́].

И разсѣ́я и́хъ от­ту́ду Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́: и преста́ша зи́ждуще гра́дъ и сто́лпъ.

Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смѣше́нiе, я́ко та́мо смѣси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и от­ту́ду разсѣ́я и́хъ Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.

 

 

 

Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.

На всей земле был один язык и одно наречие.

Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.

И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.

И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.

И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;

сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].

Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

 

 

9 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.14:15-26] Незло́бивый вѣ́ру е́млетъ вся́кому словеси́, кова́рный же при­­хо́дитъ въ раска́янiе.

Прему́дръ убоя́вся уклони́т­ся от­ зла́, безу́мный же на себе́ надѣ́явся смѣшава́ет­ся со беззако́н­нымъ.

Остроя́ростный безъ совѣ́та твори́тъ, му́жъ же му́дрый мно́гая терпи́тъ.

Раздѣля́ютъ безу́мнiи зло́бу, кова́рнiи же удержа́тъ чу́в­ст­во.

Попо́лзнут­ся злі́и предъ благи́ми, и нечести́вiи послу́жатъ предъ две́рьми пра́ведныхъ.

Дру́зiе воз­ненави́дятъ друго́въ убо́гихъ: дру́зiе же бога́тыхъ мно́зи.

Безче́стяй убо́гiя согрѣша́етъ, ми́луяй же ни́щыя блаже́нъ.

Заблужда́ющiи [непра́ведницы] дѣ́лаютъ зла́я, ми́лость же и и́стину дѣ́лаютъ благі́и. Не вѣ́дятъ ми́лости и вѣ́ры дѣ́лателiе злы́хъ: ми́лостыни же и вѣ́ры у дѣ́лателей благи́хъ.

Во вся́цѣмъ пеку́щемся е́сть изоби́лiе: любо­сла́стный же и безпеча́льный въ ску́дости бу́детъ.

Вѣне́цъ прему́дрыхъ бога́т­ст­во и́хъ, житiе́ же безу́мныхъ зло́.

Изба́витъ от­ злы́хъ ду́шу свидѣ́тель вѣ́ренъ, разжиза́етъ же лжи́вая ле́стный.

Во стра́сѣ Госпо́дни упова́нiе крѣ́пости, ча́домъ же сво­и́мъ оста́витъ утвержде́нiе [ми́ра].

 

 

Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян.

Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен.

Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием.

Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые – у ворот праведника.

Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей.

Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен.

Не заблуждаются ли умышляющие зло? [не знают милости и верности делающие зло;] но милость и верность у благомыслящих.

От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.

Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть.

Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.

В страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище.

 

 

Книга Бытия

[Быт.12:1-7] И рече́ Госпо́дь Авра́му: изы́ди от­ земли́ тво­ея́, и от­ ро́да тво­его́, и от­ до́му отца́ тво­его́, и иди́ въ зе́млю, ю́же ти́ покажу́:

и сотворю́ тя въ язы́къ ве́лiй, и благословлю́ тя, и воз­вели́чу и́мя твое́, и бу́деши благослове́нъ:

и благословлю́ благословя́щыя тя́, и клену́щыя тя́ проклену́: и благословя́т­ся о тебѣ́ вся́ племена́ земна́я.

И и́де Авра́мъ, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь, и идя́ше съ ни́мъ Ло́тъ: Авра́мъ же бѣ́ лѣ́тъ седми́десяти пяти́, егда́ изы́де от­ [земли́] Харра́нъ.

И поя́тъ Авра́мъ Са́ру жену́ свою́, и Ло́та сы́на бра́та сво­его́, и вся́ имѣ́нiя своя́, ели́ка стяжа́ша, и вся́кую ду́шу, ю́же стяжа́ша въ Харра́нѣ: и изыдо́ша по­ити́ въ зе́млю Ханаа́ню.

И про́йде Авра́мъ зе́млю въ долготу́ ея́ да́же до мѣ́ста Cихе́мъ, до ду́ба высо́каго: Ханане́е же тогда́ живя́ху на земли́ [то́й].

И яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: сѣ́мени тво­ему́ да́мъ зе́млю сiю́. И созда́ та́мо Авра́мъ же́ртвен­никъ Го́споду я́вльшемуся ему́.

 

 

 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе;

и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;

Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую.

И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до места Сихема, до дубравы Море́. В этой земле тогда [жили] Хананеи.

И явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там [Аврам] жертвенник Господу, Который явился ему.

 

 

10 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.7:31-37] И па́ки изше́дъ Иису́съ от­ предѣ́лъ ти́рскихъ и Сидо́нскихъ, прiи́де на мо́ре Галиле́йско, между́ предѣ́лы декапо́ль­ски.

И при­­ведо́ша къ нему́ глу́ха и гугни́ва, и моля́ху его́, да воз­ложи́тъ на́нь ру́ку.

И по­е́мь его́ от­ наро́да еди́наго {осо́бь}, вложи́ пе́рсты своя́ во у́шы его́ и плю́нувъ косну́ся язы́ка его́:

и воз­зрѣ́въ на не́бо, воз­дохну́ и глаго́ла ему́: Еффаѳа́, е́же е́сть разве́рзися.

И а́бiе разверзо́стася слу́ха его́, и разрѣши́ся у́за язы́ка его́, и глаго́лаше пра́во.

И запрети́ и́мъ, да ни кому́же повѣ́дятъ: ели́ко же и́мъ то́й запреща́­ше, па́че и́злиха проповѣ́даху.

И преи́злиха дивля́хуся, глаго́люще: до́брѣ все́ твори́тъ: и глухі́я твори́тъ слы́шати, и нѣмы́я глаго́лати.

 

 

 

Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.

Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку.

Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его;

и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа́», то есть: отверзись.

И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.

И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали.

И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает, – и глухих делает слышащими, и немых – говорящими.

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.6:9-12] Надѣ́емся же о ва́съ, воз­лю́блен­нiи, лу́чшихъ и при­­держа́щихся спасе́нiя, а́ще и та́ко глаго́лемъ.

Не оби́дливъ бо Бо́гъ, забы́ти дѣ́ла ва́­шего и труда́ любве́, ю́же показа́сте во и́мя его́, послужи́в­ше святы́мъ и служа́ще.

Жела́емъ же, да кі́йждо ва́съ явля́етъ то́жде тща́нiе ко извѣще́нiю упова́нiя да́же до конца́,

да не лѣни́ви бу́дете, но подража́теле наслѣ́д­ст­ву­ю­щихъ обѣтова́нiя вѣ́рою и долготерпѣ́нiемъ.

 

 

Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так.

Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым.

Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца,

дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования.

 

 

 

 

 

11 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.9:17-31] И от­вѣща́въ еди́нъ от­ наро́да рече́: учи́телю, при­­ведо́хъ сы́на мо­его́ къ тебѣ́, иму́ща ду́ха нѣ́ма:

и идѣ́же коли́ждо и́метъ его́, разбива́етъ его́, и пѣ́ны тещи́тъ, и скреже́щетъ зубы́ сво­и́ми, и оцѣпенѣва́етъ: и рѣ́хъ ученико́мъ тво­и́мъ, да изжену́тъ его́, и не воз­мого́ша.

О́нъ же от­вѣща́въ ему́ глаго́ла: о, ро́де невѣ́ренъ, доко́лѣ въ ва́съ бу́ду? доко́лѣ терплю́ вы? при­­веди́те его́ ко мнѣ́.

И при­­вѣдо́ша его́ къ нему́. И ви́дѣвъ его́, а́бiе ду́хъ стрясе́ его́: и па́дъ на земли́, валя́шеся, пѣ́ны тещя́.

И вопроси́ отца́ его́: коли́ко лѣ́тъ е́сть, от­не́лѣже сiе́ бы́сть ему́? О́нъ же рече́: издѣ́тска:

и мно́гажды во о́гнь вве́рже его́ и въ во́ды, да погуби́тъ его́: но а́ще что́ мо́жеши, помози́ на́мъ, милосе́рдовавъ о на́съ.

Иису́съ же рече́ ему́: е́же а́ще что́ мо́жеши вѣ́ровати, вся́ воз­мо́жна вѣ́ру­ю­щему.

И а́бiе возопи́въ оте́цъ отроча́те, со слеза́ми глаго́лаше: вѣ́рую, Го́споди: помози́ мо­ему́ невѣ́рiю.

Ви́дѣвъ же Иису́съ, я́ко сри́щет­ся наро́дъ, запрети́ ду́ху нечи́стому, глаго́ля ему́: ду́ше нѣмы́й и глухі́й, а́зъ ти́ повѣлева́ю: изы́ди изъ него́ и ктому́ не вни́ди въ него́.

И возопи́въ и мно́го пружа́вся, изы́де: и бы́сть я́ко ме́ртвъ, я́коже мно́зѣмъ глаго́лати, я́ко у́мре.

Иису́съ же е́мь его́ за ру́ку, воз­дви́же его́: и воста́.

И в­ше́дшу ему́ въ до́мъ, ученицы́ его́ вопроша́ху его́ еди́наго: я́ко мы́ не воз­мого́хомъ изгна́ти его́?

И рече́ и́мъ: се́й ро́дъ ничи́мже мо́жетъ изы́ти, то́кмо моли́твою и посто́мъ.

И от­ту́ду изше́дше, идя́ху сквоз­ѣ́ Галиле́ю: и не хотя́ше, да кто́ увѣ́сть.

Уча́­ше бо ученики́ своя́ и глаго́лаше и́мъ, я́ко Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ въ ру́цѣ человѣ́честѣ, и убiю́тъ его́: и убiе́нъ бы́въ, въ тре́тiй де́нь воскре́снетъ.

 

 

Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым:

где ни схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства;

и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.

Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.

И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер.

Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?

И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.

Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.6:13-20] Авраа́му бо обѣтова́я Бо́гъ, поне́же ни еди́нѣмъ имя́ше бо́лшимъ кля́тися, кля́т­ся собо́ю,

глаго́ля: во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя и умножа́я умно́жу тя́.

И та́ко долготерпѣ́въ, получи́ обѣтова́нiе.

Человѣ́цы бо бо́лшимъ клену́т­ся, и вся́кому и́хъ прекосло́вiю кончи́на во извѣще́нiе кля́тва [е́сть].

Въ не́мже ли́шше хотя́ Бо́гъ показа́ти наслѣ́дникомъ обѣтова́нiя непрело́жное совѣ́та сво­его́, хода́тай­ст­вова кля́твою:

да двѣма́ ве́щьми непрело́жными, въ ни́хже невоз­мо́жно солга́ти Бо́гу, крѣ́пкое утѣше́нiе и́мамы при­­бѣ́гшiи я́тися за предлежа́щее упова́нiе,

е́же а́ки ко́тву и́мамы души́, тве́рду же и извѣ́стну, и входя́щую во вну́трен­нѣйшее завѣ́сы,

идѣ́же Предте́ча о на́съ вни́де Иису́съ, по чи́ну Мелхиседе́кову первосвяще́н­никъ бы́въ во вѣ́ки.

 

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою,

говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.

Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву,

дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду,

которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,

куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

 

 

 

12 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.14:27-35] Стра́хъ Госпо́день исто́чникъ жи́зни, твори́тъ же укланя́тися от­ сѣ́ти сме́ртныя.

Во мно́зѣ язы́цѣ сла́ва царю́: во оскудѣ́нiи же лю́дстѣ сокруше́нiе си́льному.

Долготерпѣли́въ му́жъ мно́гъ въ ра́зумѣ, малоду́шный же крѣ́пко безу́менъ.

Кро́ткiй му́жъ се́рдцу вра́чь: мо́ль же косте́мъ се́рдце чу́в­с­т­вен­но.

Оклевета́яй убо́гаго раздража́етъ сотво́ршаго и́, почита́яй же его́ ми́луетъ ни́щаго.

Во зло́бѣ сво­е́й от­ри́нет­ся нечести́вый: надѣ́яйжеся на Го́спода сво­и́мъ преподо́бiемъ пра́веденъ.

Въ се́рдцы бла́зѣ му́жа почі́етъ прему́дрость, въ се́рдцы же безу́мныхъ не познава́ет­ся.

Пра́вда воз­выша́етъ язы́къ: умаля́ютъ же племена́ грѣси́.

Прiя́тенъ царе́ви слуга́ разу́мный, сво­и́мъ же благообраще́нiемъ отъ­е́млетъ безче́стiе.

[Притч.15:1-4] Гнѣ́въ губи́тъ и разу́мныя: от­вѣ́тъ же смире́нъ от­враща́етъ я́рость, а сло́во же́стоко воз­виза́етъ гнѣ́вы.

Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть: уста́ же безу́мныхъ воз­вѣща́ютъ зла́я.

На вся́цѣмъ мѣ́стѣ о́чи Госпо́дни сматря́ютъ злы́я же и благі́я.

Исцѣле́нiе язы́ка дре́во жи́зни: храня́й же его́ испо́лнит­ся ду́ха.

 

 

Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.

Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа беда государю.

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.

Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся.

За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду.

Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе.

Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов.

Благоволение царя – к рабу разумному, а гнев его – против того, кто позорит его.

[Гнев губит и разумных.] Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость.

На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.

Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.

 

 

Книга Бытия

[Быт.13:12-18] Авра́мъ же всели́ся въ земли́ Ханаа́нстѣй, Ло́тъ же всели́ся во гра́дѣ окре́стныхъ стра́нъ и всели́ся въ Cодо́мѣ.

Человѣ́цы же су́щiи въ Cодо́мѣ зли́ и грѣ́шни предъ Бо́гомъ зѣло́.

Бо́гъ же рече́ Авра́му, повнегда́ разлучи́тися Ло́ту от­ него́: воз­зри́ очи́ма тво­и́ма и ви́ждь от­ мѣ́ста, идѣ́же ты́ ны́нѣ еси́, къ сѣ́веру, и Ли́вѣ {ю́гу}, и къ восто́ку, и мо́рю:

я́ко всю́ зе́млю, ю́же ты́ ви́диши, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени тво­ему́ во вѣ́ки,

и сотворю́ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й: а́ще кто́ мо́жетъ исчести́ песо́къ земны́й, то́ и сѣ́мя твое́ изочте́тъ:

воста́въ про­иди́ зе́млю въ долготу́ ея́ и въ широту́: я́ко тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени тво­ему́ во вѣ́къ.

И от­сели́вся Авра́мъ, при­­ше́дъ всели́ся у ду́ба Мамврі́йскаго, и́же бя́ше въ Хевро́нѣ: и созда́ ту́ же́ртвен­никъ Го́споду.

 

 

 

Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома.

Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом.

И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу;

ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,

и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет;

встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее [и потомству твоему навсегда].

И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу.

 

 

 

 

 

13 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.15:7-19] Устнѣ́ му́дрыхъ связу́ют­ся чу́в­ст­вомъ, сердца́ же безу́мныхъ не тве́рда.

Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви, обѣ́ты же правоходя́щихъ прiя́тни ему́.

Ме́рзость Го́сподеви путiе́ нечести́выхъ: гоня́щыя же пра́вду лю́битъ.

Наказа́нiе незло́биваго познава́ет­ся от­ мимоходя́щихъ: ненави́дящiи же обличе́нiя скончава́ют­ся сра́мно.

А́дъ и па́губа я́вна предъ Го́сподемъ, ка́ко не и сердца́ человѣ́ковъ?

Не воз­лю́битъ ненака́зан­ный облича́ющихъ его́, съ му́дрыми же не побесѣ́дуетъ.

Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвѣте́тъ: въ печа́лехъ же су́щу, сѣ́туетъ.

Се́рдце пра́вое и́щетъ чу́в­ст­ва: уста́ же ненака́зан­ныхъ уразумѣ́ютъ зла́я.

На вся́ко вре́мя о́чи злы́хъ прiе́млютъ зла́я: до́брiи же безмо́лв­ст­вуютъ при́сно.

Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хомъ Госпо́днимъ, не́жели сокро́вища ве́лiя безъ боя́зни.

Лу́чше учрежде́нiе от­ зе́лiй съ любо­́вiю и благода́тiю, не́жели представле́нiе телце́въ со враждо́ю.

Му́жъ я́рый устроя́етъ бра́ни, долготерпѣли́вый же и бу́дущую укроща́етъ.

Терпѣли́вый му́жъ угаси́тъ суды́, нечести́вый же воз­двиза́етъ па́че.

Путiе́ пра́здныхъ по́стлани те́рнiемъ, му́же­с­т­вен­ныхъ же угла́ждени.

 

 

Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так.

Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.

Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит.

Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет.

Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих.

Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет.

Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает.

Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.

Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир.

Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.

Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю.

 

Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – гладкий.

 

 

Книга Бытия

[Быт.15:1-15] По глаго́лѣхъ же си́хъ, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Авра́му въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: не бо́йся, Авра́ме: а́зъ защища́ю тя́, мзда́ твоя́ мно́га бу́детъ зѣло́.

Глаго́ла же Авра́мъ: Влады́ко Го́споди, что́ ми да́си? а́зъ же от­пуща́юся безча́денъ: сы́нъ же Масе́къ домоча́дицы мо­ея́, се́й Дама́скъ Елiе́зеръ.

И рече́ Авра́мъ: поне́же мнѣ́ не да́лъ еси́ сѣ́мене, домоча́децъ же мо́й наслѣ́дникъ мо́й бу́детъ.

И а́бiе гла́съ Госпо́день бы́сть къ нему́, глаго́лющiй: не бу́детъ се́й наслѣ́дникъ тво́й, но и́же изы́детъ изъ тебе́, то́й бу́детъ наслѣ́дникъ тебѣ́.

Изведе́ же его́ во́нъ и рече́ ему́: воз­зри́ на не́бо и изочти́ звѣ́зды, а́ще воз­мо́жеши исчести́ я́. И рече́: та́ко бу́детъ сѣ́мя твое́.

И вѣ́рова Авра́мъ Бо́гу, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.

Рече́ же къ нему́: А́зъ [е́смь] Бо́гъ изведы́й тя́ от­ страны́ Халде́йскiя, я́ко да́ти тебѣ́ зе́млю сiю́ наслѣ́д­ст­вовати.

И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразумѣ́ю, я́ко наслѣ́дити ю́ и́мамъ?

Рече́ же къ нему́: воз­ми́ Мнѣ́ ю́ницу трилѣ́тну и ко́зу трилѣ́тну и овна́ трилѣ́тна, и го́рлицу и го́лубя.

Взя́ же о́нъ вся́ сiя́ и раздѣли́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на ко друго́му: пти́цъ же не раздѣли́.

Слетѣ́ша же пти́цы на тѣлеса́ расте́саная и́хъ: и сѣ́де бли́зу и́хъ Авра́мъ.

Заходя́щу же со́лнцу, у́жасъ нападе́ на Авра́ма, и се́, стра́хъ те́менъ ве́лiй нападе́ на́нь.

И рече́но бы́сть ко Авра́му: вѣ́дый увѣ́си, я́ко пресе́лно бу́детъ сѣ́мя твое́ въ земли́ не сво­е́й, и порабо́тятъ я́, и озло́бятъ я́, и смиря́тъ я́ лѣ́тъ четы́риста:

язы́ку же, ему́же порабо́таютъ, сужду́ а́зъ: по си́хъ же изы́дутъ сѣ́мо со имѣ́нiемъ мно́гимъ:

ты́ же отъи́деши ко отце́мъ тво­и́мъ въ ми́рѣ, препита́нъ въ ста́рости до́брѣй.

 

 

После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика.

Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.

И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой.

И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.

И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.

Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.

И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.

Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?

Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.

Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.

И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.

При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий.

И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,

но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом,

а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй.

 

 

14 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.15:20-33] Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ раздража́етъ ма́терь свою́.

Несмы́слен­наго стези́ ску́дны ума́: му́жъ же разу́менъ исправля́я хо́дитъ.

Отлага́ютъ помышле́нiя не чту́щiи со́нмищъ: въ сердца́хъ же совѣ́тныхъ пребыва́етъ совѣ́тъ.

Не послу́шаетъ злы́й его́, ниже́ рече́тъ поле́зно что́ и добро́ о́бщему.

Путiе́ живота́ помышле́нiя разу́мнаго, да уклони́вся от­ а́да спасе́т­ся.

До́мы досади́телей разоря́етъ Госпо́дь, утверди́ же предѣ́лъ вдови́цы.

Ме́рзость Го́сподеви по́мыслъ непра́ведный, чи́стыхъ же глаго́лы че́стны.

Губи́тъ себе́ мздо­и́мецъ, ненави́дяй же даро́въ прiя́тiя спасе́т­ся:

ми́лостынями и вѣ́рами очища́ют­ся грѣси́, стра́хомъ же Госпо́днимъ уклоня́ет­ся вся́къ от­ зла́.

Сердца́ пра́ведныхъ по­уча́ют­ся вѣ́рѣ, уста́ же нечести́выхъ от­вѣща́ютъ зла́я:

прiя́тни предъ Го́сподемъ путiе́ муже́й пра́ведныхъ, и́миже и врази́ дру́зiе быва́ютъ.

Дале́че от­сто­и́тъ Бо́гъ от­ нечести́выхъ, моли́твы же пра́ведныхъ послу́шаетъ:

лу́чше ма́лое прiя́тiе со пра́вдою, не́жели мно́га жи́та съ непра́вдою:

се́рдце му́жа да мы́слитъ пра́ведная, да от­ Бо́га испра́вят­ся стопы́ его́.

Ви́дящее о́ко до́брая весели́тъ се́рдце, сла́ва же блага́я утучня́етъ ко́сти.

Слу́шаяй обличе́нiй живота́ посредѣ́ прему́дрыхъ водвори́т­ся.

И́же от­мета́етъ наказа́нiе, ненави́дитъ себе́: соблюда́яй же обличе́нiя лю́битъ свою́ ду́шу.

Стра́хъ Госпо́день наказа́нiе и прему́дрость, и нача́ло сла́вы от­вѣща́етъ е́й [,*предъи́детъ же смире́н­нымъ сла́ва].

Человѣ́ку предложе́нiе се́рдца: и от­ Го́спода от­вѣ́тъ язы́ка.

[Притч.16:1-9] Вся́ дѣла́ смире́н­наго явле́н­на предъ Бо́гомъ, и укрѣпля́яй ду́хи Госпо́дь.

Прибли́жи ко Го́споду дѣла́ твоя́, и утвердя́т­ся помышле́нiя твоя́.

Вся́ содѣ́ла Госпо́дь себе́ ра́ди: нечести́вiи же въ де́нь зо́лъ поги́бнутъ.

Нечи́стъ предъ Бо́гомъ вся́къ высокосе́рдый: въ ру́ку же ру́цѣ влага́яй непра́ведно не обезвини́т­ся.

 

 

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою.

Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою.

Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.

Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.

Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит.

Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему.

Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить.

 

Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло.

[Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются друзьями.]

Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.

 

Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости.

Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.

Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.

Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка.

Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души.

Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.

Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия.

Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным.

[Начало доброго пути – делать правду; это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы.
Ищущий Господа найдет знание с правдою;

истинно ищущие Его найдут мир.]

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла.

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.

Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою.

Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.

 

 

Книга Бытия

[Быт.17:1-9] Бы́сть же Авра́му лѣ́тъ де́вятьдесятъ де́вять: и яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: А́зъ е́смь Бо́гъ тво́й, благо­угожда́й предо Мно́ю и бу́ди непоро́ченъ:

и положу́ завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю: и умно́жу тя́ зѣло́.

И паде́ Авра́мъ на лицы́ сво­е́мъ, и рече́ ему́ Бо́гъ, глаго́ля:

и А́зъ се́, завѣ́тъ Мо́й съ тобо́ю, и бу́деши оте́цъ мно́же­ст­ва язы́ковъ:

и не нарече́т­ся ктому́ и́мя твое́ Авра́мъ, но бу́детъ и́мя твое́ Авраа́мъ: я́ко отца́ мно́гихъ язы́ковъ положи́хъ тя́:

и воз­ращу́ тя зѣло́ зѣло́, и положу́ тя въ наро́ды, и ца́рiе изъ тебе́ изы́дутъ:

и поста́влю завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ, въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду тебѣ́ Бо́гъ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́:

и да́мъ тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ зе́млю, въ не́йже обита́еши, всю́ зе́млю Ханаа́ню во одержа́нiе вѣ́чное, и бу́ду и́мъ Бо́гъ.

И рече́ Бо́гъ ко Авраа́му: ты́ же завѣ́тъ мо́й соблюде́ши, ты́ и сѣ́мя твое́ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ.

 

 

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;

и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.

И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:

Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,

и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;

и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;

и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;

и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.

 

 

15 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.16:17-33] Путiе́ жи́зни укланя́ют­ся от­ злы́хъ: долгота́ же житiя́ путiе́ пра́ведни. Прiе́мляй наказа́нiе во благи́хъ бу́детъ, храня́й же обличе́нiя умудри́т­ся. И́же храни́тъ своя́ пути́, соблюда́етъ свою́ ду́шу: любя́й же живо́тъ сво́й щади́тъ своя́ уста́.

Пре́жде сокруше́нiя предваря́етъ досажде́нiе, пре́жде же паде́нiя злопомышле́нiе.

Лу́чше кроткоду́шенъ со смире́нiемъ, не́жели и́же раздѣля́етъ коры́сти съ досади́тельми.

Разу́мный въ ве́щехъ обрѣта́тель благи́хъ, надѣ́яйся же на Го́спода блаже́нъ.

Прему́дрыя и разу́мныя злы́ми нари́чутъ, сла́дцiи же въ словеси́ мно́жае услы́шани бу́дутъ.

Исто́чникъ живо́тенъ ра́зумъ стяжа́в­шымъ, наказа́нiе же безу́мныхъ зло́.

Се́рдце прему́драго уразумѣ́етъ я́же от­ сво­и́хъ ему́ у́стъ, во устна́хъ же но́ситъ ра́зумъ.

Со́тове медо́внiи словеса́ до́брая, сла́дость же и́хъ исцѣле́нiе души́.

Су́ть путiе́ мня́щiися пра́ви бы́ти му́жу, оба́че послѣ́дняя и́хъ зря́тъ во дно́ а́дово.

Му́жъ въ трудѣ́хъ тружда́ет­ся себѣ́ и изнужда́етъ поги́бель свою́: стропти́вый во сво­и́хъ уста́хъ но́ситъ поги́бель.

Му́жъ безу́менъ копа́етъ себѣ́ зла́я и во устна́хъ сво­и́хъ сокро́вищ­ст­вуетъ о́гнь.

Му́жъ стропти́вый разсыла́етъ зла́я, и свѣти́лникъ льсти́ вжига́етъ злы́мъ, и разлуча́етъ дру́ги.

Му́жъ законопресту́пенъ прельща́етъ дру́ги и от­во́дитъ и́хъ въ пути́ не бла́ги.

Утвержда́яй о́чи сво­и́ мы́слитъ развраще́н­ная, грызы́й же устнѣ́ сво­и́ опредѣля́етъ вся́ зла́я: се́й пе́щь е́сть зло́бы.

Вѣне́цъ хвалы́ ста́рость, на путе́хъ же пра́вды обрѣта́ет­ся.

Лу́чше му́жъ долготерпѣли́въ па́че крѣ́пкаго, [и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй па́че земледѣ́лца вели́каго:] удержава́яй же гнѣ́въ па́че взе́млющаго гра́дъ.

Въ нѣ́дра вхо́дятъ вся́ непра́веднымъ: от­ Го́спода же вся́ пра́ведная.

[Притч.17:1-17] Лу́чше укру́хъ хлѣ́ба со сла́стiю въ ми́рѣ, не́жели до́мъ испо́лненъ мно́гихъ благи́хъ и непра́ведныхъ же́ртвъ со бра́нiю.

Ра́бъ смы́сленъ облада́етъ влады́ки безу́мными, въ бра́тiихъ же раздѣли́тъ [имѣ́нiе] на ча́сти.

Я́коже искуша́ет­ся въ пещи́ сребро́ и зла́то, та́ко избра́н­ная сердца́ у Го́спода.

Злы́й послу́шаетъ язы́ка законопресту́пныхъ, пра́ведный же не внима́етъ устна́мъ лжи́вымъ.

Руга́йся убо́гому раздража́етъ сотво́ршаго его́, ра́дуяйся же о погиба́ющемъ не обезвини́т­ся: ми́луяй же поми́лованъ бу́детъ.

Вѣне́цъ ста́рыхъ ча́да ча́дъ: похвала́ же ча́домъ отцы́ и́хъ.

Вѣ́рному ве́сь мíръ бога́т­ст­во, невѣ́рному же ниже́ пѣ́нязь.

Неприли́чны су́ть безу́мному устнѣ́ вѣ́рны, ниже́ пра́ведному устнѣ́ лжи́вы.

Мзда́ благода́тей наказа́нiе употребля́ющымъ: и а́може а́ще обрати́т­ся, успѣ́етъ.

И́же таи́тъ оби́ды, и́щетъ любве́: а и́же ненави́дитъ скрыва́ти, разлуча́етъ дру́ги и дома́шнiя.

Сокруша́етъ преще́нiе се́рдце му́драго: безу́мный же бiе́мь не чу́в­ст­вуетъ [ра́нъ].

Прекосло́вiя воз­дви́жетъ вся́къ злы́й: Госпо́дь же а́нгела неми́лостива по́слетъ на́нь.

Впаде́тъ попече́нiе му́жу смы́слен­ну: безу́мнiи же размышля́ютъ зла́я.

И́же воз­дае́тъ зла́я за блага́я, не подви́гнут­ся зла́я изъ до́му его́.

Вла́сть дае́тъ словесе́мъ нача́ло пра́вды: предводи́тел­ст­вуетъ же ску́дости пря́ и бра́нь.

И́же су́дитъ пра́веднаго непра́веднымъ, непра́веднаго же пра́веднымъ, нечи́стъ и ме́рзокъ у Го́спода.

Вску́ю бя́ше имѣ́нiе безу́мному? стяжа́ти бо прему́дрости безсе́рдый не мо́жетъ.

И́же высо́къ твори́тъ сво́й до́мъ, и́щетъ сокруше́нiя: остроптѣва́яй же учи́тися впаде́тъ во зла́я.

На вся́ко вре́мя дру́гъ да бу́детъ тебѣ́, бра́тiя же въ ну́ждахъ поле́зни да бу́дутъ: сего́ бо ра́ди ражда́ют­ся.

 

 

Путь праведных – уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.

Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.

Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.

Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.

Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость.

Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.

Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.

Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.

Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.

Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.

Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.

Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;

прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он – печь злобы].

Венец славы – седина, которая находится на пути правды.

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа.

Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.

Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.

Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца испытывает Господь.

Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.

Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].

Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.

[У верного целый мир богатства, а у неверного – ни обола.]

Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному – уста лживые.

Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.

На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.

Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.

Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.

Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.

Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.

Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом.

К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума.

[Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]

Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.

 

Книга Бытия

[Быт.18:20-33] Рече́ же Госпо́дь: во́пль Cодо́мскiй и Гомо́ррскiй умно́жися ко мнѣ́, и грѣси́ и́хъ вели́цы зѣло́:

соше́дъ у́бо узрю́, а́ще по во́плю и́хъ гряду́щему ко мнѣ́ соверша́ют­ся: а́ще же ни́, да разумѣ́ю.

И обрати́в­шеся от­ту́ду му́жiе, прiидо́ша въ Cодо́мъ: Авраа́мъ же еще́ бя́ше стоя́й предъ Го́сподемъ.

И при­­бли́жився Авраа́мъ, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый?

а́ще бу́дутъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, погуби́ши ли я́? не пощади́ши ли всего́ мѣ́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведныхъ, а́ще бу́дутъ въ не́мъ?

ника́коже Ты́ сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый: ника́коже, судя́й все́й земли́, не сотвори́ши ли суда́?

Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дутъ въ Cодо́мѣхъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, оста́влю ве́сь гра́дъ и все́ мѣ́сто и́хъ ра́ди.

И от­вѣща́въ Авраа́мъ, рече́: ны́нѣ нача́хъ глаго́лати ко Го́споду мо­ему́, а́зъ же е́смь земля́ и пе́пелъ:

а́ще же ума́лят­ся пятьдеся́тъ пра́ведницы въ четы́редесять пя́ть, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́хъ ра́ди ве́сь гра́дъ? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пя́ть.

И при­­ложи́ еще́ глаго́лати къ Нему́, и рече́: а́ще же обря́щут­ся та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти.

И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю? а́ще же обря́щет­ся та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятихъ ра́ди.

И рече́: поне́же и́мамъ глаго́лати ко Го́споду: а́ще же обря́щут­ся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щут­ся та́мо два́десять.

И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю еще́ еди́ною? а́ще же обря́щут­ся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́хъ ра́ди.

Оти́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му: и Авраа́мъ воз­врати́ся на мѣ́сто свое́.

 

 

И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;

сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.

И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.

И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?

может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?

не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?

Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.

Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:

может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.

Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.

И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.

Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.

Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.

И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.

 

 

16 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.17:17-28] На вся́ко вре́мя дру́гъ да бу́детъ тебѣ́, бра́тiя же въ ну́ждахъ поле́зни да бу́дутъ: сего́ бо ра́ди ражда́ют­ся.

Му́жъ безу́менъ пле́щетъ и ра́дует­ся себѣ́, я́коже поруча́яйся испору́читъ дру́га сво­его́, на сво­и́хъ же устна́хъ о́гнь сокро́вищ­ст­вуетъ.

Грѣхолю́бецъ ра́дует­ся сва́ромъ, а жестокосе́рдый не усря́щетъ благи́хъ.

Му́жъ удобопрело́жный язы́комъ впаде́тъ во зла́я: се́рдце же безу́мнаго болѣ́знь стяжа́в­шему е́.

Не весели́т­ся оте́цъ о сы́нѣ ненака́зан­нѣмъ: сы́нъ же му́дръ весели́тъ ма́терь свою́.

Се́рдце веселя́щеся благо­имѣ́тися твори́тъ: му́жу же печа́льну засы́шутъ ко́сти.

Прiе́млющему да́ры непра́ведно въ нѣ́дра не предуспѣва́ютъ путiе́: нечести́вый же укланя́етъ пути́ пра́вды.

Лице́ разу́мно му́жа прему́дра, о́чи же безу́мнаго на концѣ́хъ земли́.

Гнѣ́въ отцу́ сы́нъ безу́менъ, и болѣ́знь ро́ждшей его́.

Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́, ниже́ преподо́бно навѣ́товати власте́мъ пра́веднымъ.

И́же щади́тъ глаго́лъ про­изнести́ же́стокъ, разу́менъ: долготерпѣли́вый же му́жъ прему́дръ, лу́чше и́щущаго нау́ки.

Несмы́слен­ному вопроси́в­шу о му́дрости, му́дрость вмѣни́т­ся: нѣ́ма же кто́ себе́ твори́тъ, воз­мни́т­ся разу́менъ бы́ти.

[Притч.18:1-5] Вины́ и́щетъ му́жъ хотя́ от­лучи́тися от­ друго́въ, на вся́ко же вре́мя поноси́мь бу́детъ.

Не тре́буетъ прему́дрости му́жъ скудо­у́менъ, зане́ па́че во́дит­ся безу́мiемъ.

Егда́ прiи́детъ нечести́вый во глубину́ зо́лъ, неради́тъ: нахо́дитъ же ему́ безче́стiе и поноше́нiе.

Вода́ глубока́ сло́во въ се́рдцы му́жа, рѣка́ же изска́чущи и исто́чникъ жи́зни.

Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно укланя́ти пра́ведное на судѣ́.

 

 

Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.

Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.

Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.

Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.

Родил кто глупого, – себе на го́ре, и отец глупого не порадуется.

Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.

Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.

Мудрость – пред лицем у разумного, а глаза глупца – на конце земли.

Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей.

Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.

Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.

И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – благоразумным.

Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.

Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.

С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение.

Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток.

Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.

 

 

Книга Бытия

[Быт.22:1-18] И бы́сть по глаго́лѣхъ си́хъ, Бо́гъ искуша́­ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се́ а́зъ.

И рече́: по­ими́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго, его́же воз­люби́лъ еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку и воз­неси́ его́ та́мо во всесожже́нiе, на еди́ну от­ го́ръ, и́хже ти́ реку́.

Воста́въ же Авраа́мъ у́тро, осѣдла́ осля́ свое́: поя́тъ же съ собо́ю два́ о́трочища и Исаа́ка сы́на сво­его́: и растни́въ дрова́ во всесожже́нiе, воста́въ и́де, и прiи́де на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ, въ тре́тiй де́нь.

И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ мѣ́сто издале́че.

И рече́ Авраа́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: ся́дите здѣ́ со осля́темъ: а́зъ же и дѣ́тищь по́йдемъ до о́ндѣ, и поклони́в­шеся воз­врати́мся къ ва́мъ.

Взя́ же Авраа́мъ дрова́ всесожже́нiя и воз­ложи́ на Исаа́ка сы́на сво­его́: взя́ же въ ру́ки и о́гнь, и но́жь, и идо́ста о́ба вку́пѣ.

Рече́ же Исаа́къ ко Авраа́му отцу́ сво­ему́: о́тче. О́нъ же рече́: что́ есть, ча́до? Рече́ же: се́, о́гнь и дрова́, гдѣ́ есть овча́ е́же во всесожже́нiе?

Рече́ же Авраа́мъ: Бо́гъ у́зритъ себѣ́ овча́ во всесожже́нiе, ча́до. Ше́дша же о́ба вку́пѣ,

прiидо́ста на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ: и созда́ та́мо Авраа́мъ же́ртвен­никъ и воз­ложи́ дрова́: и связа́въ Исаа́ка сы́на сво­его́, воз­ложи́ его́ на же́ртвен­никъ верху́ дро́въ.

И простре́ Авраа́мъ ру́ку свою́, взя́ти но́жь, закла́ти сы́на сво­его́.

И воз­зва́ и́ а́нгелъ Госпо́день съ небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. О́нъ же рече́: се́, а́зъ.

И рече́: да не воз­ложи́ши руки́ тво­ея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́нѣ бо позна́хъ, я́ко бо­и́шися ты́ Бо́га, и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго Мене́ ра́ди.

И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма ви́дѣ, и се́, ове́нъ еди́нъ держи́мый рога́ма въ са́дѣ Саве́къ: и и́де Авраа́мъ, и взя́ овна́, и воз­несе́ его́ во всесожже́нiе вмѣ́сто Исаа́ка сы́на сво­его́.

И нарече́ Авраа́мъ и́мя мѣ́сту тому́: Госпо́дь ви́дѣ: да реку́тъ дне́сь: на горѣ́ Госпо́дь яви́ся.

И воз­зва́ а́нгелъ Госпо́день Авраа́ма втори́цею съ небесе́,

глаго́ля: Мно́ю самѣ́мъ кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́лъ еси́ глаго́лъ се́й и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго мене́ ра́ди:

во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу сѣ́мя твое́, я́ко звѣ́зды небе́сныя, и я́ко песо́къ вскра́й мо́ря: и наслѣ́дитъ сѣ́мя твое́ гра́ды супоста́товъ,

и благословя́т­ся о сѣ́мени тво­е́мъ вси́ язы́цы земні́и, зане́же послу́шалъ еси́ гла́са Мо­его́.

 

 

И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.

Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.

Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.

На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.

И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.

И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.

И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?

Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.

И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.

И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.

Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.

Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.

И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.

И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. //*Господь усмотрит.

И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба

и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]

то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;

и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.

 

 

17 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.8:27-31] И изы́де Иису́съ и ученицы́ его́ въ ве́си кесарі́и Фили́пповы: и на пути́ вопроша́­ше ученики́ своя́, глаго́ля и́мъ: кого́ мя глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти?

Они́ же от­вѣща́ша: Иоа́н­на крести́теля: и ині́и илiю́: друзі́и же еди́наго от­ проро́къ.

И то́й глаго́ла и́мъ: вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти? Отвѣща́въ же пе́тръ глаго́ла ему́: ты́ еси́ Христо́съ.

И запрети́ и́мъ, да ни кому́же глаго́лютъ о не́мъ.

И нача́тъ учи́ти и́хъ, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от­ ста́рецъ и архiере́й и кни́жникъ, и убiе́ну бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.

 

И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди?

Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков.

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос.

И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем.

И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.9:24-28] Не въ рукотворе́н­ная бо свята́я вни́де Христо́съ, противообра́зная и́стин­ныхъ, но въ са́мое небо, ны́нѣ да яви́т­ся лицу́ Бо́жiю о на́съ,

ниже́ да мно́гажды при­­но́ситъ себе́, я́коже первосвяще́н­никъ вхо́дитъ во свята́я [святы́хъ] по вся́ лѣ́та съ кро́вiю чужде́ю:

поне́же подоба́­ше бы ему́ мно́жицею страда́ти от­ сложе́нiя мíра: ны́нѣ же еди́ною въ кончи́ну вѣко́въ, во от­мета́нiе грѣха́, же́ртвою сво­е́ю яви́ся.

И я́коже лежи́тъ {опредѣле́но е́сть} человѣ́комъ еди́ною умре́ти, пото́мъ же су́дъ,

та́ко и Христо́съ еди́ною при­­несе́ся, во е́же воз­нести́ мно́гихъ грѣхи́, второ́е безъ грѣха́ яви́т­ся, жду́щымъ его́ во спасе́нiе.

 

 

Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие,

и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью;

иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.

И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,

так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.

 

 

18 Апреля

Евангелие по Марку

[Мк.10:32-45] Бя́ху же на пути́, восходя́ще во Иерусали́мъ: и бѣ́ варя́я и́хъ Иису́съ, и ужаса́хуся, и вслѣ́дъ иду́ще, боя́хуся. И по­е́мь па́ки оба­на́­де­сять, нача́тъ и́мъ глаго́лати, я́же хотя́ху ему́ бы́ти:

я́ко, се́, восхо́димъ во Иерусали́мъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ архiере́омъ и кни́жникомъ, и осу́дятъ его́ на сме́рть, и предадя́тъ его́ язы́комъ:

и поруга́ют­ся ему́, и уя́звятъ его́, и оплю́ютъ его́, и убiю́тъ его́: и въ тре́тiй де́нь воскре́снетъ.

И предъ него́ прiидо́ста Иа́ковъ и Иоа́н­нъ, сы́на зеведе́ева, глаго́люща: учи́телю, хо́щева, да, е́же а́ще про́сива, сотвори́ши на́ма.

О́нъ же рече́ и́ма: что́ хо́щета, да сотворю́ ва́ма?

О́на же рѣ́ста ему́: да́ждь на́мъ, да еди́нъ о десну́ю тебе́ и еди́нъ о шу́юю тебе́ ся́дева во сла́вѣ тво­е́й.

Иису́съ же рече́ и́ма: не вѣ́ста, чесо́ про́сита: мо́жета ли пи́ти ча́шу, ю́же а́зъ пiю́, и креще́нiемъ, и́мже а́зъ креща́юся, крести́тися?

О́на же рѣ́ста ему́: мо́жева. Иису́съ же рече́ и́ма: ча́шу у́бо, ю́же а́зъ пiю́, испiе́та, и креще́нiемъ, и́мже а́зъ креща́юся, крести́тася:

а е́же сѣ́сти о десну́ю мене́ и о шу́юю, нѣ́сть мнѣ́ да́ти, но и́мже угото́вано е́сть.

И слы́шав­ше де́сять, нача́ша негодова́ти о Иа́ковѣ и Иоа́н­нѣ.

Иису́съ же при­­зва́въ и́хъ, глаго́ла и́мъ: вѣ́сте, я́ко мня́щiися владѣ́ти язы́ки, соодолѣва́ютъ и́мъ, и вели́цыи и́хъ облада́ютъ и́ми:

не та́ко же бу́детъ въ ва́съ: но и́же а́ще хо́щетъ въ ва́съ вя́щшiй бы́ти, да бу́детъ ва́мъ слуга́:

и и́же а́ще хо́щетъ въ ва́съ бы́ти ста́рѣй, да бу́детъ всѣ́мъ ра́бъ:

и́бо Сы́нъ человѣ́чь не прiи́де, да послу́жатъ ему́, но да послу́житъ и да́стъ ду́шу свою́ избавле́нiе за мно́ги.

 

 

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что́ будет с Ним:

вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам,

и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.

Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей.

Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься;

а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано.

И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.

Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́льшим между вами, да будет вам слугою;

и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.9:11-14] Христо́съ же при­­ше́дъ архiере́й гряду́щихъ бла́гъ, бо́лшею и соверше́н­нѣйшею ски́нiею, нерукотворе́н­ною, си́рѣчь, не сея́ тва́ри,

ни кро́вiю ко́злею ниже́ те́лчею, но сво­е́ю кро́вiю, вни́де еди́ною во свята́я, вѣ́чное искупле́нiе обрѣты́й.

А́ще бо кро́вь ко́зляя и те́лчая и пе́пелъ ю́нчiй кропя́щiй оскверне́ныя освяща́етъ къ пло́тстѣй чистотѣ́:

кольми́ па́че кро́вь Христо́ва, и́же Ду́хомъ святы́мъ себе́ при­­несе́ непоро́чна Бо́гу, очи́ститъ со́вѣсть на́шу от­ ме́ртвыхъ дѣ́лъ, во е́же служи́ти на́мъ Бо́гу жи́ву и и́стин­ну?

 

 

Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения,

и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело,

то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

 

19 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.19:16-25] И́же храни́тъ за́повѣди, соблюда́етъ свою́ ду́шу, а нерадя́й о сво­и́хъ путе́хъ поги́бнетъ.

Ми́луяй ни́ща взаи́мъ дае́тъ богови, по дая́нiю же его́ воз­да́ст­ся ему́.

Наказу́й сы́на тво­его́, та́ко бо бу́детъ благонаде́женъ: въ досажде́нiе же не взе́млися душе́ю тво­е́ю.

Зло­у́менъ му́жъ мно́го отщети́т­ся: а́ще же губи́тель е́сть, и ду́шу свою́ при­­ложи́тъ.

Слу́шай, сы́не, отца́ тво­его́ наказа́нiя, да му́дръ бу́деши въ послѣ́дняя твоя́.

Мно́ги мы́сли въ се́рдцы му́жа: совѣ́тъ же Госпо́день во вѣ́къ пребыва́етъ.

Пло́дъ му́жеви ми́лостыня: лу́чше же ни́щь пра́ведный, не́жели бога́тъ лжи́въ.

Стра́хъ Госпо́день въ живо́тъ му́жеви: а безстра́шный водвори́т­ся на мѣ́стѣхъ, идѣ́же не наблюда́ет­ся ра́зумъ.

Скрыва́яй въ нѣ́дрѣхъ ру́цѣ сво­и́ непра́ведно ниже́ ко усто́мъ сво­и́мъ при­­несе́тъ я́.

Губи́телю ра́ны прiе́млющу, безу́мный кова́рнѣе бу́детъ: а́ще же облича́еши му́жа разу́мна, уразумѣ́етъ чу́в­ст­во.

 

 

Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его.

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его.

Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его.

Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести ее до рта своего.

Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет наставление.

 

Книга Бытия

[Быт.27:1-41] Бы́сть же, повнегда́ состарѣ́тися Исаа́кови, и при­­тупи́шася о́чи его́ е́же ви́дѣти: и при­­зва́ Иса́ва сы́на сво­его́ старѣ́йшаго, и рече́ ему́: сы́не мо́й. И рече́: се́, а́зъ.

И рече́ Исаа́къ: се́, состарѣ́хся, и не вѣ́мъ дне́ сконча́нiя мо­его́:

ны́нѣ у́бо воз­ми́ ору́дiе твое́, ту́лъ же и лу́къ, и изы́ди на по́ле, и улови́ ми ло́въ:

и сотвори́ ми снѣ́ди, я́коже люблю́ а́зъ: и при­­неси́ ми, да я́мъ, я́ко да благослови́тъ тя́ душа́ моя́, пре́жде да́же не умру́.

Реве́кка же слы́ша глаго́люща Исаа́ка ко Иса́ву сы́ну сво­ему́. Изы́де же Иса́въ на по́ле улови́ти ло́въ отцу́ сво­ему́.

Реве́кка же рече́ ко Иа́кову сы́ну сво­ему́ ме́ншему: се́, а́зъ слы́шахъ отца́ тво­его́ бесѣ́ду­ю­ща ко Иса́ву бра́ту тво­ему́, глаго́люща:

при­­неси́ ми ло́въ, и сотвори́ ми снѣ́ди, да яды́й благословлю́ тя предъ Го́сподемъ, пре́жде не́же умре́ти ми́:

ны́нѣ у́бо, сы́не мо́й, послу́шай мене́, я́коже а́зъ заповѣ́даю ти́:

и ше́дъ во о́вцы, по­ими́ мнѣ́ от­ту́ду два́ ко́злища мя́гка и добра́, и сотворю́ я́ снѣ́ди отцу́ тво­ему́, я́коже лю́битъ:

и внесе́ши отцу́ тво­ему́, и бу́детъ я́сти, я́ко да благослови́тъ тя́ оте́цъ тво́й, пре́жде да́же не у́мретъ.

Рече́ же Иа́ковъ къ Реве́кцѣ ма́тери сво­е́й: Иса́въ бра́тъ мо́й е́сть му́жъ косма́тъ, а́зъ же му́жъ гла́дкiй:

да не ка́ко ося́жетъ мя́ оте́цъ мо́й, и бу́ду предъ ни́мъ я́ко презира́яй, и наведу́ на себе́ кля́тву, а не благослове́нiе.

Рече́ же ему́ ма́ти: на мнѣ́ кля́тва твоя́, ча́до: то́чiю послу́шай гла́са мо­его́, и ше́дъ при­­неси́ ми.

Ше́дъ же взя́ и при­­несе́ ма́тери, и сотвори́ ма́ти его́ снѣ́ди, я́коже любля́ше оте́цъ его́.

И взе́мши Реве́кка оде́жду Иса́ва сы́на сво­его́ старѣ́йшаго до́брую, я́же бы́сть у нея́ въ дому́, облече́ о́ною Иа́кова сы́на сво­его́ ме́ншаго,

и ко́жицами козля́чими обложи́ мы́шцы его́, и наго́е вы́и его́:

и даде́ снѣ́ди и хлѣ́бы, я́же сотвори́, въ ру́цѣ Иа́кову сы́ну сво­ему́.

И внесе́ отцу́ сво­ему́ и рече́: о́тче. О́нъ же рече́: се́, а́зъ: кто́ еси́ ты́, ча́до?

И рече́ Иа́ковъ отцу́: а́зъ Иса́въ пе́рвенецъ тво́й, сотвори́хъ, я́коже ре́клъ ми́ еси́: воста́въ ся́ди и я́ждь от­ ло́ва мо­его́, я́ко да благослови́тъ мя́ душа́ твоя́.

Рече́ же Исаа́къ сы́ну сво­ему́: что́ сiе́, е́же ско́ро обрѣ́лъ еси́, о ча́до? О́нъ же рече́: е́же даде́ Госпо́дь Бо́гъ тво́й предо мно́ю.

Рече́ же Исаа́къ Иа́кову: при­­бли́жися ко мнѣ́, и осяжу́ тя, ча́до, а́ще ты́ еси́ сы́нъ мо́й Иса́въ, или́ ни́.

Прибли́жися же Иа́ковъ ко Исаа́ку отцу́ сво­ему́, и осяза́ его́ и рече́: гла́съ у́бо гла́съ Иа́ковль, ру́цѣ же ру́цѣ Иса́вовѣ.

И не позна́ его́: бѣ́стѣ бо ру́цѣ его́, я́ко ру́цѣ Иса́ва бра́та его́ косма́тѣ. И благослови́ его́

и рече́: ты́ ли еси́ сы́нъ мо́й Иса́въ? О́нъ же рече́: а́зъ.

И рече́: при­­неси́ ми, и я́мъ от­ ло́ва тво­его́, ча́до, да благослови́тъ тя́ душа́ моя́. И при­­несе́ ему́, и яде́, и при­­несе́ ему́ вино́, и пи́.

И рече́ ему́ Исаа́къ оте́цъ его́: при­­бли́жися ко мнѣ́ и облобыза́й мя́, ча́до.

И при­­бли́жився лобыза́ его́: и обоня́ воню́ ри́зъ его́, и благослови́ его́ и рече́: се́, воня́ сы́на мо­его́, я́ко воня́ ни́вы испо́лнены, ю́же благослови́ Госпо́дь:

и да да́стъ тебѣ́ Бо́гъ от­ росы́ небе́сныя и от­ ту́ка земли́, и мно́же­с­т­во пшени́цы и вина́:

и да порабо́таютъ тебѣ́ язы́цы, и да покло́нят­ся тебѣ́ кня́зи, и бу́ди господи́нъ бра́ту тво­ему́, и покло́нят­ся тебѣ́ сы́нове отца́ тво­его́: проклина́яй тя́ про́клятъ, благословля́яй же тя́ благослове́нъ.

И бы́сть по е́же преста́ти Исаа́ку благословля́ющу Иа́кова сы́на сво­его́: и бы́сть егда́ изы́де Иа́ковъ от­ лица́ Исаа́ка отца́ сво­его́, и Иса́въ бра́тъ его́ прiи́де съ лови́твы.

Сотвори́ же и то́й снѣ́ди и при­­несе́ отцу́ сво­ему́, и рече́ отцу́: да воста́нетъ оте́цъ мо́й, и да я́стъ от­ ло́ва сы́на сво­его́, я́ко да благослови́тъ мя́ душа́ твоя́.

И рече́ ему́ Исаа́къ оте́цъ его́: кто́ еси́ ты́? О́нъ же рече́: а́зъ е́смь сы́нъ тво́й пе́рвенецъ Иса́въ.

Ужасе́ся же Исаа́къ у́жасомъ ве́лiимъ зѣло́ и рече́: кто́ у́бо улови́вый мнѣ́ ло́въ и при­­несы́й ми́? и ядо́хъ от­ всѣ́хъ, пре́жде не́же прiити́ тебѣ́, и благослови́хъ его́, и благослове́нъ бу́детъ.

Бы́сть же егда́ услы́ша Иса́въ глаго́лы отца́ сво­его́ Исаа́ка, возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ и го́рькимъ зѣло́, и рече́: благослови́ у́бо и мене́, о́тче.

Рече́ же ему́: при­­ше́дъ бра́тъ тво́й съ ле́стiю, взя́ благослове́нiе твое́.

И рече́ [Иса́въ]: пра́ведно нарече́ся и́мя ему́ Иа́ковъ: запя́ бо мя́ се́ уже́ втори́цею, и пе́рвен­ство мое́ взя́, и ны́нѣ взя́ благослове́нiе мое́. И рече́ Иса́въ отцу́ сво­ему́: не оста́вилъ ли еси́ [и] мнѣ́ благослове́нiя, о́тче?

Отвѣща́въ же Исаа́къ, рече́ Иса́ву: а́ще господи́на его́ сотвори́хъ тебѣ́, и всю́ бра́тiю его́ сотвори́хъ рабы́ ему́, пшени́цею и вино́мъ утверди́хъ его́: тебѣ́ же что́ сотворю́, ча́до?

Рече́ же Иса́въ ко отцу́ сво­ему́: еда́ еди́но е́сть благослове́нiе у тебе́, о́тче? благослови́ у́бо и мене́, о́тче. Умили́в­шуся же Исаа́ку, возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ Иса́въ и воспла́кася.

Отвѣща́въ же Исаа́къ оте́цъ его́, рече́ ему́: се́, от­ ту́ка земли́ бу́детъ вселе́нiе твое́, и от­ росы́ небе́сныя свы́ше:

и мече́мъ тво­и́мъ жи́ти бу́деши, и бра́ту тво­ему́ порабо́таеши: бу́детъ же [вре́мя] егда́ низложи́ши и от­рѣши́ши яре́мъ его́ от­ вы́и тво­ея́.

И враждова́­ше Иса́въ на Иа́кова о благослове́нiи, и́мже благослови́ его́ оте́цъ его́. Рече́ же Иса́въ во умѣ́ сво­е́мъ: да при­­бли́жат­ся дні́е пла́ча отца́ мо­его́, да бы́хъ уби́лъ Иа́кова бра́та мо­его́.

 

 

Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я.

[Исаак] сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей;

возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи,

и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру.

Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи;

а Ревекка сказала [меньшему] сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву:

принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею.

Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе:

пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка [молодых] хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит,

а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею.

Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий;

может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение.

Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне.

Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его.

И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова;

а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят;

и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему.

Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой?

Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя.

И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу.

И сказал Исаак Иакову: подойди [ко мне], я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?

Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы.

И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его

и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я.

Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил.

Исаак, отец его, сказал ему: подойди [ко мне], поцелуй меня, сын мой.

Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь;

да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина;

да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны!

Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом [сыном своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей.

Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя.

Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав.

И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благословен.

Исав, выслушав слова отца своего [Исаака], поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня.

Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое.

И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения?

Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?

Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал.

И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше;

и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей.

И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего.

 

20 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.21:3-21] Твори́ти пра́ведная и и́стин­ствовати уго́дна Бо́гу па́че, не́жели же́ртвъ кро́вь.

Велему́дрый во укори́знѣ дерзосе́рдъ, свѣти́ло же нечести́выхъ грѣси́.

Помышле́нiя тщали́ваго во изоби́лiи, и вся́къ неради́вый въ лише́нiи.

Дѣ́лаяй сокро́вища язы́комъ лжи́вымъ су́етная го́нитъ въ сѣ́ти сме́ртныя.

Всегуби́тел­ст­во на нечести́выя устремля́ет­ся: не хотя́тъ бо твори́ти пра́ведная.

Къ стро́потнымъ стро́потныя пути́ посыла́етъ Бо́гъ: чи́ста бо и пра́ва дѣла́ его́.

Лу́чше жи́ти во у́глѣ непокрове́н­нѣмъ, не́жели въ пова́плен­ныхъ съ непра́вдою и въ хра́минѣ о́бщей.

Душа́ нечести́ваго не поми́лует­ся ни от­ еди́наго от­ человѣ́ковъ.

Тщету́ прiе́млющу невоз­де́ржному, кова́рнѣйшiй бу́детъ незло́бивый, разумѣва́яй же му́дрый прiи́метъ ра́зумъ.

Разумѣва́етъ пра́ведный сердца́ нечести́выхъ и уничтожа́етъ нечести́выя въ злы́хъ.

И́же затыка́етъ ушеса́ своя́, е́же не послу́шати немощна́го, и то́й при­­зове́тъ, и не бу́детъ послу́шаяй его́.

Дая́нiе та́йно от­враща́етъ гнѣ́вы, щадя́й же даро́въ воз­двиза́етъ я́рость крѣ́пкую.

Весе́лiе пра́ведныхъ твори́ти су́дъ: преподо́бный же нечи́стъ у злодѣ́евъ.

Му́жъ заблужда́яй от­ пути́ пра́вды въ со́нмищи исполи́новъ почі́етъ.

Му́жъ ску́денъ лю́битъ весе́лiе, любя́й же вино́ и еле́й не обогати́т­ся.

Отре́бiе же пра́веднику беззако́н­никъ.

Лу́чше жи́ти въ земли́ пу́стѣ, не́же жи́ти съ жено́ю сварли́вою и язы́чною и гнѣвли́вою.

Сокро́вище вожделѣ́н­но почі́етъ во устѣ́хъ му́драго: безу́мнiи же му́жiе пожира́ютъ е́.

Пу́ть пра́вды и ми́лостыни обря́щетъ живо́тъ и сла́ву.

 

 

Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.

Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех.

Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение.

Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти.

Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду.

Превратен путь человека развращенного; а кто чист, того действие прямо.

Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме.

Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в глазах его и друг его.

Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание.

Праведник наблюдает за домом нечестивого: как повергаются нечестивые в несчастие.

Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан.

Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху – сильную ярость.

Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло.

Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов.

Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет.

Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного – лукавый.

Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою.

Вожделенное сокровище и тук – в доме мудрого; а глупый человек расточает их.

Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.

 

 

Книга Бытия

[Быт.31:3-16] Рече́ же Госпо́дь ко Иа́кову: воз­врати́ся въ зе́млю отца́ тво­его́ и въ ро́дъ тво́й, и бу́ду съ тобо́ю.

Посла́въ же Иа́ковъ, при­­зва́ Лі́ю и Рахи́ль на по́ле, идѣ́же бя́ху стада́,

и рече́ и́мъ: ви́жду а́зъ лице́ отца́ ва́­шего, я́ко нѣ́сть ко мнѣ́, я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́: Бо́гъ же отца́ мо­его́ бѣ́ со мно́ю:

и вы́ са́ми вѣ́сте, я́ко все́ю си́лою мо­е́ю рабо́тахъ отцу́ ва́­шему:

оте́цъ же ва́шъ оби́дѣ мя́ и измѣни́ мзду́ мою́ десяти́ а́гнцевъ, но не даде́ ему́ Бо́гъ зла́ сотвори́ти мнѣ́.

А́ще си́це рече́тъ: пе́стрыя, бу́детъ твоя́ мзда́: и родя́т­ся вся́ о́вцы пе́стрыя. А́ще же рече́тъ: бѣ́лыя, бу́детъ твоя́ мзда́: и родя́т­ся вся́ о́вцы бѣ́лыя.

И отъ­я́ Бо́гъ вся́ скоты́ отца́ ва́­шего и даде́ я́ мнѣ́.

И бы́сть егда́ зачина́ху о́вцы во чре́вѣ прiе́млющя, и ви́дѣхъ очи́ма мо­и́ма во снѣ́: и се́, козлы́ и овны́ восходя́ще бя́ху на о́вцы и ко́зы, бѣлова́тыя и пе́стрыя и пепелови́дныя пе́стрыя.

И рече́ ми а́нгелъ Бо́жiй во снѣ́: Иа́кове. А́зъ же рѣ́хъ: что́ есть?

И рече́: воз­зри́ очи́ма тво­и́ма и ви́ждь козлы́ и овны́ восходя́щыя на о́вцы и ко́зы, бѣ́лыя и пе́стрыя и пепелови́дныя пе́стрыя: ви́дѣхъ бо, ели́ка тебѣ́ Лава́нъ твори́тъ:

а́зъ е́смь Бо́гъ яви́выйся тебѣ́ на мѣ́стѣ Бо́жiи, идѣ́же пома́залъ ми́ еси́ та́мо сто́лпъ, и обѣтова́лъ Ми́ еси́ та́мо обѣ́тъ: ны́нѣ у́бо воста́ни и изы́ди от­ земли́ сея́, и иди́ въ зе́млю рожде́нiя тво­его́, и бу́ду съ тобо́ю.

И от­вѣща́в­ши Рахи́ль и Лі́а, реко́стѣ ему́: еда́ е́сть на́мъ еще́ ча́сть или́ наслѣ́дiе въ дому́ отца́ на́­шего?

не я́ко ли чужы́я вмѣни́хомся ему́? продаде́ бо на́съ и снѣде́ снѣ́дiю сребро́ на́­ше:

все́ бога́т­ст­во и сла́ва, ю́же отъ­я́ Бо́гъ от­ отца́ на́­шего, на́мъ бу́детъ и ча́домъ на́шымъ: ны́нѣ у́бо, ели́ка тебѣ́ рече́ Бо́гъ, твори́.

 

 

И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою.

И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего,

и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня; но Бог отца моего был со мною;

вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему,

а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло.

Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых.

И отнял Бог [весь] скот у отца вашего и дал [его] мне.

Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец] пестрые, с крапинами и пятнами.

Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я.

Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец], пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою;

Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей [и Я буду с тобою].

Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?

не за чужих ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро наше;

посему все [имение и] богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай все, что Бог сказал тебе.

 

 

21 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.21:23-31] И́же храни́тъ своя́ уста́ и язы́къ, соблюда́етъ от­ печа́ли ду́шу свою́.

Проде́рзый и велича́вый и гордели́вый губи́тель нарица́ет­ся: а и́же памятозло́б­ст­вуетъ, беззако́ненъ.

По́хоти лѣни́ваго убива́ютъ: не про­изволя́ютъ бо ру́цѣ его́ твори́ти что́.

Нечести́вый жела́етъ ве́сь де́нь по́хоти злы́я, пра́ведный же ми́луетъ и ще́дритъ неща́дно.

Же́ртвы нечести́выхъ ме́рзость Го́сподеви: и́бо беззако́н­но при­­но́сятъ я́.

Свидѣ́тель ло́жный поги́бнетъ, му́жъ же послушли́въ сохраня́емь воз­глаго́летъ.

Нечести́въ му́жъ безсту́дно сто­и́тъ лице́мъ: пра́вый же са́мъ разумѣва́етъ пути́ своя́.

Нѣ́сть прему́дрости, нѣ́сть му́же­ст­ва, нѣ́сть совѣ́та у нечести́ваго.

Ко́нь уготовля́ет­ся на де́нь бра́ни: от­ Го́спода же по́мощь.

[Притч.22:1-4] Лу́чше и́мя до́брое, не́же бога́т­ст­во мно́го, па́че же сребра́ и зла́та благода́ть блага́я.

Бога́тъ и ни́щь срѣто́ста дру́гъ дру́га, обо­и́хъ же Госпо́дь сотвори́.

Худо́гъ, ви́дѣвъ лука́ваго му́чима крѣ́пко, са́мъ наказу́ет­ся: безу́мнiи же мимоше́дше отщети́шася.

Ро́дъ прему́дрости стра́хъ Госпо́день, и бога́т­ст­во и сла́ва и живо́тъ.

 

 

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.

Надменный злодей – кощунник имя ему – действует в пылу гордости.

Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать;

всякий день он сильно алчет, а праведник дает и не жалеет.

Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее.

Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда.

Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой.

Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу.

Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа.

Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.

Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.

Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются.

За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.

 

 

Книга Бытия

[Быт.43:26-31] Прiи́де же Ио́сифъ въ до́мъ: и при­­несо́ша ему́ да́ры, я́же имя́ху въ рука́хъ сво­и́хъ, въ до́мъ: и поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.

И вопроси́ и́хъ: здра́ви ли есте́? И рече́ и́мъ: здра́въ ли е́сть оте́цъ ва́шъ, ста́рецъ, его́же реко́сте, еще́ ли жи́въ е́сть?

Они́ же реко́ша: здра́въ е́сть ра́бъ тво́й, оте́цъ на́шъ, еще́ жи́въ е́сть. И рече́: благослове́нъ человѣ́къ о́ный Бо́гу. И при­­ни́кше поклони́шася ему́.

Воззрѣ́въ же очи́ма сво­и́ма Ио́сифъ, ви́дѣ Венiами́на бра́та сво­его́ единома́терня и рече́: се́й ли е́сть бра́тъ ва́шъ юнѣ́йшiй, его́же реко́сте ко мнѣ́ при­­вести́? И рече́: Бо́гъ да поми́луетъ тя́, ча́до.

Возмути́ся же Ио́сифъ: подви́жеся бо утро́ба его́ о бра́тѣ сво­е́мъ, и иска́­ше пла́кати: в­ше́дъ же въ ло́жницу, пла́кася та́мо.

И умы́въ лице́, изше́дъ удержа́ся и рече́: предложи́те хлѣ́бы.

[Быт.45:1-16] И не можа́­ше Ио́сифъ удержа́тися всѣ́мъ предстоя́щымъ ему́, но рече́: отосли́те всѣ́хъ от­ мене́. И не предстоя́ше ни еди́нъ Ио́сифу, егда́ познава́­шеся бра́тiи сво­е́й.

И испусти́ гла́съ съ пла́чемъ: слы́шаша же вси́ Еги́птяне, и слы́шано бы́сть въ дому́ фарао́новѣ.

Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: а́зъ е́смь Ио́сифъ: еще́ ли оте́цъ мо́й жи́въ е́сть? И не мого́ша бра́тiя от­вѣща́ти ему́: смути́шася бо.

Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: при­­бли́житеся ко мнѣ́. И при­­бли́жишася. И рече́: а́зъ е́смь Ио́сифъ, бра́тъ ва́шъ, его́же прода́сте во Еги́петъ:

ны́нѣ у́бо не скорби́те, ниже́ же́стоко ва́мъ да яви́т­ся, я́ко прода́сте мя́ сѣ́мо: на жи́знь бо посла́ мя Бо́гъ предъ ва́ми:

сiе́ бо второ́е лѣ́то гла́дъ на земли́, и еще́ пя́ть лѣ́тъ оста́, въ ни́хже не бу́детъ ора́нiя, ни жа́твы:

посла́ бо мя́ Бо́гъ предъ ва́ми оста́вити ва́мъ оста́нокъ на земли́ и препита́ти ва́шъ оста́нокъ ве́лiй:

ны́нѣ у́бо не вы́ посла́сте мя́ сѣ́мо, но Бо́гъ: и сотвори́ мя я́ко отца́ фарао́ну и господи́на всему́ до́му его́ и кня́зя все́й земли́ Еги́петстѣй:

потща́в­шеся у́бо, взы́дите ко отцу́ мо­ему́ и рцы́те ему́: сiя́ глаго́летъ сы́нъ тво́й Ио́сифъ: сотвори́ мя Бо́гъ господи́на все́й земли́ Еги́петстѣй: сни́ди у́бо ко мнѣ́ и не уме́дли:

и всели́шися въ земли́ Гесе́мли Араві́йстѣй, и бу́деши бли́зъ мене́ ты́ и сы́нове тво­и́, и сы́нове сыно́въ тво­и́хъ, о́вцы твоя́ и воло́ве тво­и́, и ели́ка су́ть твоя́:

и препита́ю тя́ та́мо, еще́ бо пя́ть лѣ́тъ бу́детъ гла́дъ на земли́, да не поги́бнеши ты́ и сы́нове тво­и́, и вся́ имѣ́нiя твоя́.

Се́, о́чи ва́ши ви́дятъ, и о́чи Венiами́на бра́та мо­его́, я́ко уста́ моя́ глаго́лющая къ ва́мъ:

воз­вѣсти́те у́бо отцу́ мо­ему́ всю́ сла́ву мою́ су́щую во Еги́птѣ, и ели́ка ви́дите: и ускори́в­ше, при­­веди́те отца́ мо­его́ сѣ́мо.

И напа́дъ на вы́ю Венiами́на, бра́та сво­его́, пла́кася надъ ни́мъ, и Венiами́нъ пла́кася на вы́и его́.

И облобыза́въ всю́ бра́тiю свою́, пла́кася надъ ни́ми: и по си́хъ глаго́лаша къ нему́ бра́тiя его́.

И пронесе́ся гла́съ въ дому́ фарао́новѣ, глаго́люще: прiидо́ша бра́тiя Ио́сифова. Возра́довася же фарао́нъ и раби́ его́.

 

 

И пришел Иосиф домой; и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли.

Он спросил их о здоровье и сказал: здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили? жив ли еще он?

Они сказали: здоров раб твой, отец наш; еще жив. [Он сказал: благословен человек сей от Бога.] И преклонились они и поклонились.

И поднял глаза свои [Иосиф], и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне? И сказал: да будет милость Божия с тобою, сын мой!

И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там.

И умыв лице свое, вышел, и скрепился и сказал: подавайте кушанье.

Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим.

И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов.

И сказал Иосиф братьям своим: я – Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним.

И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет;

но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни;

ибо теперь два года голода на земле: [остается] еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут;

Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением.

Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской.

Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли;

ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое;

и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое.

И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами;

скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда.

И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его.

И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его.

Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа; и приятно было фараону и рабам его.

 

22 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.23:15-35] Сы́не, а́ще прему́дро бу́детъ се́рдце твое́, воз­весели́ши и мое́ се́рдце,

и пребу́дутъ въ словесѣ́хъ тво­и́ устнѣ́ къ мо­и́мъ устна́мъ, а́ще пра́ва бу́дутъ.

Да не ревну́етъ се́рдце твое́ грѣ́шникомъ, но въ стра́сѣ Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь:

а́ще бо соблюде́ши я́, бу́дутъ ти́ вну́цы, и упова́нiе твое́ не от­сту́питъ.

Слу́шай, сы́не, и прему́дръ быва́й и исправля́й мы́сли тво­его́ се́рдца:

не бу́ди винопі́йца, ниже́ при­­лага́йся къ сложе́ниемъ и купова́ниемъ мя́съ:

вся́къ бо пiя́ница и блудни́къ обнища́етъ, и облече́т­ся въ раздра́н­ная и въ ру́бища вся́къ сонли́вый.

Слу́шай, сы́не, отца́ роди́в­шаго тя́, и не презира́й, егда́ состарѣ́ет­ся ма́ти твоя́.

И́стину стяжи́ и не от­ри́ни му́дрости и уче́нiя и ра́зума.

До́брѣ воспитова́етъ оте́цъ пра́веденъ, о сы́нѣ же прему́дрѣмъ весели́т­ся душа́ его́.

Да весели́т­ся оте́цъ и ма́ти о тебѣ́, и да ра́дует­ся ро́ждшая тя́.

Да́ждь ми́, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же тво­и́ моя́ пути́ да соблюда́ютъ.

Сосу́дъ бо сокруше́нъ чужді́й до́мъ, и студене́цъ тѣ́сенъ чужді́й:

се́й бо вско́рѣ поги́бнетъ, и вся́кiй законопресту́пникъ потреби́т­ся.

Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры? кому́ сокруше́нiя вотще́? кому́ си́ни о́чи?

Не пребыва́ющымъ ли въ винѣ́? и не назира́ющымъ ли, гдѣ́ пи́рове быва́ютъ?

Не упива́йтеся вино́мъ, но бесѣ́дуйте ко человѣ́комъ пра́веднымъ, и бесѣ́дуйте во прохо́дѣхъ: а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи тво­и́, послѣди́ и́маши ходи́ти нажа́йшiй бѣли́лнаго дре́ва:

послѣди́ же я́ко от­ змі́а уя́звенъ простре́т­ся, и я́коже от­ кера́ста разлива́ет­ся ему́ я́дъ.

О́чи тво­и́ егда́ у́зрятъ [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ воз­глаго́лютъ стро́потная:

и воз­ля́жеши я́ко въ се́рдцы мо́ря и я́коже ко́рмчiй во мно́зѣ волне́нiи.

Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболѣ́хъ, и поруга́шася ми́, а́зъ же не разумѣ́хъ: когда́ у́тро бу́детъ, да ше́дъ взыщу́, съ ни́миже сни́дуся?

[Притч.24:1-5] Сы́не, не ревну́й муже́мъ злы́мъ, ниже́ воз­желѣ́й бы́ти съ ни́ми:

лжа́мъ бо по­уча́ет­ся се́рдце и́хъ, и болѣ́зни устнѣ́ и́хъ глаго́лютъ.

Съ прему́дростiю зи́ждет­ся до́мъ и съ ра́зумомъ исправля́ет­ся.

Съ чу́в­ст­вiемъ исполня́ют­ся сокро́вища от­ вся́каго бога́т­ст­ва честна́го и до́браго.

Лу́чше му́дрый крѣ́пкаго, и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй земледѣ́лца вели́ка.

 

 

Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;

и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.

Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;

потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.

Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.

Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:

потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.

Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.

Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.

Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.

Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,

потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь;

она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?

У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.

Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:

впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;

глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,

и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.

[И скажешь:] «били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».

Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,

потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,

и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.

Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.

 

 

Книга Бытия

[Быт.46:1-7] Воста́въ же Изра́иль са́мъ и вся́ су́щая его́, прiи́де ко кла́дязю кля́твен­ному и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ сво­его́ Исаа́ка.

Рече́ же Бо́гъ ко Изра́илю въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. О́нъ же рече́: что́ есть?

О́нъ же рече́ ему́: а́зъ е́смь Бо́гъ отце́въ тво­и́хъ, не убо́йся изы́ти во Еги́петъ: въ язы́къ бо ве́лiй сотворю́ тя та́мо:

и а́зъ сни́ду съ тобо́ю во Еги́петъ, и а́зъ воз­веду́ тя до конца́: и Ио́сифъ воз­ложи́тъ ру́ки своя́ на о́чи тво­и́.

Воста́ же Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго, и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ сво­его́, и стяжа́нiе, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, взя́ти его́:

и взе́мше имѣ́нiя своя́ и все́ стяжа́нiе, е́же стяжа́ша въ земли́ Ханаа́нстѣй, внидо́ша во Еги́петъ Иа́ковъ и все́ сѣ́мя его́ съ ни́мъ:

сы́нове и сы́нове сыно́въ его́ съ ни́мъ, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все́ сѣ́мя свое́ введе́ во Еги́петъ.

 

 

И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.

И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.

Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;

Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.

Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.

И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, – Иаков и весь род его с ним.

Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.

 

 

23 Апреля

Книга Притчей Соломоновых

[Притч.31:8-32] Сы́не, от­верза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жiю и суди́ вся́ здра́во:

от­верза́й уста́ твоя́ и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна.

Жену́ до́блю кто́ обря́щетъ, дража́йши е́сть ка́менiя многоцѣ́н­наго такова́я:

дерза́етъ на ню́ се́рдце му́жа ея́: такова́я до́брыхъ коры́стей не лиши́т­ся:

дѣ́лаетъ бо му́жу сво­ему́ блага́я во все́ житiе́:

обрѣ́тши во́лну и ле́нъ, сотвори́ благопотре́бное рука́ма сво­и́ма.

Бы́сть я́ко кора́бль ку́плю дѣ́я, издале́ча собира́етъ себѣ́ бога́т­ст­во:

и востае́тъ изъ но́щи, и даде́ бра́шна до́му и дѣла́ рабы́нямъ.

Узрѣ́в­ши село́ купи́, от­ плодо́въ же ру́къ сво­и́хъ насади́ стяжа́нiе.

Препоя́сав­ши крѣ́пко чре́сла своя́, утверди́тъ мы́шцы своя́ на дѣ́ло,

и вкуси́, я́ко добро́ е́сть дѣ́лати, и не угаса́етъ свѣти́лникъ ея́ всю́ но́щь.

Ла́кти своя́ простира́етъ на поле́зная, ру́цѣ же сво­и́ утвержда́етъ на вретено́,

и ру́цѣ сво­и́ от­верза́етъ убо́гому, дла́нь же простре́ ни́щу.

Не пече́т­ся о су́щихъ въ дому́ му́жъ ея́, егда́ гдѣ́ заме́длитъ: вси́ бо у нея́ одѣ́яни су́ть.

Сугу́ба одѣя́нiя сотвори́ му́жу сво­ему́, от­ виссо́на же и порфи́ры себѣ́ одѣя́нiя.

Сла́венъ быва́етъ во вратѣ́хъ му́жъ ея́, внегда́ а́ще ся́детъ въ со́нмищи со старѣ́йшины жи́тельми земли́.

Плащани́цы сотвори́ и продаде́ Финикі́аномъ, опоя́санiя же Ханане́омъ.

Уста́ своя́ от­ве́рзе внима́телно и зако́н­но и чи́нъ заповѣ́да язы́ку сво­ему́.

Крѣ́постiю и лѣ́потою облече́ся, и воз­весели́ся во дни́ послѣ́днiя.

Тѣ́сны стези́ до́му ея́, бра́шна же лѣ́ностнаго не яде́. 28Уста́ своя́ от­ве́рзе му́дро и зако́н­но.

Ми́лостыня же ея́ воз­ста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и му́жъ ея́ похвали́ ю́:

мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́т­ст­во, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты́ же предуспѣ́ла и превоз­несла́ся еси́ надъ всѣ́ми:

ло́жнаго угожде́нiя и су́етныя добро́ты же́нскiя нѣ́сть въ тебѣ́: жена́ бо разу́мная благослове́на е́сть: стра́хъ же Госпо́день сiя́ да хва́литъ.

Дади́те е́й от­ плодо́въ усте́нъ ея́, и да хвали́мь бу́детъ во вратѣ́хъ му́жъ ея́.

 

 

Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.

Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего.

Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов;

уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка;

она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.

Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками.

Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.

Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим.

Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник.

Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.

Она чувствует, что занятие ее хорошо, и – светильник ее не гаснет и ночью.

Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено.

Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся.

Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды.

Она делает себе ковры; виссон и пурпур – одежда ее.

Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.

Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам Финикийским.

Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее.

Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее.

Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности.

Встают дети и ублажают ее, – муж, и хвалит ее:

«много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их».

Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы.

Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела́ ее!

 

 

Книга Бытия

[Быт.49:33-33] И преста́ Иа́ковъ завѣща́я сыно́мъ сво­и́мъ, и воз­ложи́въ Иа́ковъ но́зѣ сво­и́ на о́дръ у́мре, и при­­ложи́ся къ лю́демъ сво­и́мъ.

[Быт.50:1-26] И при­­па́дъ Ио́сифъ на лице́ отца́ сво­его́, пла́кася [го́рько] о не́мъ и облобыза́ его́:

и повелѣ́ Ио́сифъ рабо́мъ сво­и́мъ погреба́телемъ погребсти́ отца́ сво­его́. И погребо́ша погреба́телiе Изра́иля.

И испо́лнишася ему́ четы́редесять дні́й: та́ко бо исчисля́ют­ся дні́е погребе́нiя: и пла́кася его́ Еги́петъ се́дмьдесятъ дні́й.

Егда́ же преидо́ша дні́е пла́ча, глаго́ла Ио́сифъ ко вельмо́жамъ фарао́новымъ, глаго́ля: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ ва́ми, рцы́те о мнѣ́ во у́шы фарао́ну, глаго́люще:

оте́цъ мо́й закля́ мя пре́жде сконча́нiя [сво­его́], глаго́ля: во гро́бѣ, его́же ископа́хъ себѣ́ въ земли́ Ханаа́ни, та́мо мя́ погреби́: ны́нѣ у́бо воз­ше́дъ погребу́ отца́ мо­его́ и воз­вращу́ся. И реко́ша фарао́ну по словеси́ Ио́сифову.

И рече́ фарао́нъ ко Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ тво­его́, я́коже закля́ тя.

И взы́де Ио́сифъ погребсти́ отца́ сво­его́. И совзыдо́ша съ ни́мъ вси́ раби́ фарао́ни и старѣ́йшины до́му его́, и вси́ старѣ́йшины земли́ Еги́петскiя,

и ве́сь до́мъ Ио́сифовъ и бра́тiя его́, и ве́сь до́мъ отца́ его́ и сро́дницы его́: о́вцы же и волы́ оста́виша въ земли́ Гесе́мъ.

И совзыдо́ша съ ни́мъ и колесни́цы и ко́н­ницы, и бы́сть по́лкъ вели́къ зѣло́.

И прiидо́ша на гумно́ ата́дово, е́же е́сть объ о́нъ по́лъ Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нiемъ ве́лiимъ и крѣ́пкимъ зѣло́: и сотвори́ пла́чь отцу́ сво­ему́ се́дмь дні́й.

И ви́дѣша жи́телiе земли́ Ханаа́нскiя пла́чь на гумнѣ́ ата́довѣ и рѣ́ша: пла́чь вели́къ се́й е́сть Еги́птяномъ. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя мѣ́сту тому́ пла́чь Еги́петскъ, е́же е́сть объ о́нъ по́лъ Иорда́на.

И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, я́коже заповѣ́да и́мъ.

И взя́ша его́ сы́нове его́ въ зе́млю Ханаа́ню и погребо́ша его́ въ пеще́рѣ сугу́бѣй, ю́же стяжа́ Авраа́мъ пеще́ру въ стяжа́нiе гро́ба от­ Ефро́на Хетте́анина, пря́мо Мамврі́и.

И воз­врати́ся Ио́сифъ во Еги́петъ, са́мъ и бра́тiя его́ и вси́ совоз­ше́дшiи погребсти́ отца́ его́.

Ви́дѣв­ше же бра́тiя Ио́сифовы, я́ко у́мре оте́цъ и́хъ, рѣ́ша: да не когда́ воспомяне́тъ зло́бу на́шу Ио́сифъ и воз­дая́нiемъ воз­да́стъ на́мъ за вся́ зла́я, я́же показа́хомъ ему́.

И при­­ше́дше ко Ио́сифу реко́ша: оте́цъ тво́й закля́ пре́жде кончи́ны сво­ея́, глаго́ля:

та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви и́мъ непра́вду и грѣ́хъ и́хъ, я́ко лука́вая тебѣ́ показа́ша: и ны́нѣ прiими́ непра́вду рабо́въ Бо́га отца́ тво­его́. И пла́кася Ио́сифъ, глаго́лющымъ и́мъ къ нему́.

И при­­ше́дше къ нему́ реко́ша: се́, мы́ тебѣ́ раби́.

И рече́ къ ни́мъ Ио́сифъ: не бо́йтеся, Бо́жiй бо е́смь а́зъ:

вы́ совѣща́сте на мя́ зла́я, Бо́гъ же совѣща́ о мнѣ́ во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже дне́сь, и препита́лися бы лю́дiе мно́зи.

И рече́ и́мъ: не бо́йтеся, а́зъ препита́ю ва́съ и до́мы ва́шя. И утѣ́ши и́хъ, и глаго́ла и́мъ по се́рдцу и́хъ.

И всели́ся Ио́сифъ во Еги́птѣ са́мъ и бра́тiя его́ и ве́сь до́мъ отца́ его́: и поживе́ Ио́сифъ лѣ́тъ сто́ де́сять.

И ви́дѣ Ио́сифъ Ефре́мли дѣ́ти до тре́тiяго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на Манассі́ина роди́шася при­­ бе́дрѣхъ Ио́сифовыхъ.

И рече́ Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й, глаго́ля: а́зъ умира́ю, посѣще́нiемъ же посѣти́тъ ва́съ Бо́гъ и изведе́тъ ва́съ от­ земли́ сея́ въ зе́млю, о не́йже кля́т­ся Бо́гъ отце́мъ на́шымъ Авраа́му, Исаа́ку и Иа́кову.

И закля́ Ио́сифъ сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: въ посѣще́нiи, и́мже посѣти́тъ ва́съ Бо́гъ, совоз­неси́те и ко́сти моя́ от­сю́ду съ ва́ми.

И сконча́ся Ио́сифъ сы́й лѣ́тъ ста́ десяти́: и погребо́ша его́, и положи́ша въ ра́цѣ во Еги́птѣ.

 

 

И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.

Иосиф пал на лице отца своего, и плакал над ним, и целовал его.

И повелел Иосиф слугам своим – врачам, бальзамировать отца его; и врачи набальзамировали Израиля.

И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его Египтяне семьдесят дней.

Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так:

отец мой заклял меня, сказав: вот, я умираю; во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. [Слова Иосифа пересказали фараону.]

И сказал фараон: пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя.

И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли Египетской,

и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем.

С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик.

И дошли они до Горен-гаатада при Иордане и плакали там плачем великим и весьма сильным; и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней.

И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-гаатаде, и сказали: велик плач этот у Египтян! Посему наречено имя [месту] тому: плач Египтян, что при Иордане.

И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им;

и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хеттеянина, пред Мамре.

И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего.

И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали?

И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря:

так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это.

Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе.

И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;

вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;

итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их.

И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто десять лет.

И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа.

И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову.

И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда.

И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

 

24 Апреля

Евангелие по Иоанну

[Ин.11:1-45] Бѣ́ же нѣ́кто боля́ ла́зарь от­ Виѳа́нiи, от­ ве́си Марі́ины и ма́рѳы сестры́ ея́.

Бѣ́ же Марі́а пома́зав­шая Го́спода ми́ромъ и оте́ршая но́зѣ его́ власы́ сво­и́ми, ея́же бра́тъ ла́зарь боля́ше.

Посла́стѣ у́бо сестрѣ́ къ нему́, глаго́лющѣ: Го́споди, се́, его́же лю́биши, боли́тъ.

Слы́шавъ же Иису́съ рече́: сiя́ болѣ́знь нѣ́сть къ сме́рти, но о сла́вѣ Бо́жiи, да просла́вит­ся Сы́нъ Бо́жiй ея́ ра́ди.

Любля́ше же Иису́съ ма́рѳу и сестру́ ея́ и ла́заря.

Егда́ же услы́ша, я́ко боли́тъ, тогда́ пребы́сть на не́мже бѣ́ мѣ́стѣ два́ дни́.

Пото́мъ же глаго́ла ученико́мъ: и́демъ во Иуде́ю па́ки.

Глаго́лаша ему́ ученицы́: равви́, ны́нѣ иска́ху тебе́ ка́менiемъ поби́ти Иуде́е, и па́ки ли и́деши та́мо?

Отвѣща́ Иису́съ: не два́ ли ­на́­де­ся­те часа́ еста́ во дни́? а́ще кто́ хо́дитъ во дни́, не по́ткнет­ся, я́ко свѣ́тъ мíра сего́ ви́дитъ:

а́ще же кто́ хо́дитъ въ нощи́, по́ткнет­ся, я́ко нѣ́сть свѣ́та въ не́мъ.

Сiя́ рече́, и посе́мъ глаго́ла и́мъ: ла́зарь дру́гъ на́шъ у́спе: но иду́, да воз­бужу́ его́.

Рѣ́ша у́бо ученицы́ его́: Го́споди, а́ще у́спе, спасе́нъ бу́детъ.

Рече́ же Иису́съ о сме́рти его́: они́ же мнѣ́ша, я́ко о успе́нiи сна́ глаго́летъ.

Тогда́ рече́ и́мъ Иису́съ не обину́яся: ла́зарь у́мре:

и ра́дуюся ва́съ ра́ди, да вѣ́руете, я́ко не бѣ́хъ та́мо: но и́демъ къ нему́.

Рече́ же Ѳома́, глаго́лемый близне́цъ, ученико́мъ: и́демъ и мы́, да у́мремъ съ ни́мъ.

Прише́дъ же Иису́съ, обрѣ́те его́ четы́ри дни́ уже́ иму́ща во гро́бѣ.

Бѣ́ же Виѳа́нiа бли́зъ Иерусали́ма я́ко ста́дiй пять­на́­де­сять,

и мно́зи от­ иуде́й бя́ху при­­шли́ къ ма́рѳѣ и Марі́и, да утѣ́шатъ и́хъ о бра́тѣ ею́.

Ма́рѳа у́бо егда́ услы́ша, я́ко Иису́съ гряде́тъ, срѣ́те его́: Марі́а же до́ма сѣдя́ше.

Рече́ же ма́рѳа ко Иису́су: Го́споди, а́ще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы́ бра́тъ мо́й у́мерлъ:

но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко ели́ка а́ще про́сиши от­ Бо́га, да́стъ тебѣ́ Бо́гъ.

Глаго́ла е́й Иису́съ: воскре́снетъ бра́тъ тво́й.

Глаго́ла ему́ ма́рѳа: вѣ́мъ, я́ко воскре́снетъ въ воскреше́нiе, въ послѣ́днiй де́нь.

Рече́ [же] е́й Иису́съ: а́зъ е́смь воскреше́нiе и живо́тъ: вѣ́руяй въ мя́, а́ще и у́мретъ, оживе́тъ:

и вся́къ живы́й и вѣ́руяй въ мя́ не у́мретъ во вѣ́ки. Е́млеши ли вѣ́ру сему́?

Глаго́ла ему́: е́й, Го́споди: а́зъ вѣ́ровахъ, я́ко ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и́же въ мíръ гряды́й.

И сiя́ ре́кши, и́де и при­­гласи́ Марі́ю сестру́ свою́ та́й, ре́кши: учи́тель при­­ше́лъ е́сть, и глаша́етъ тя́.

Она́ [же] я́ко услы́ша, воста́ ско́ро и и́де къ нему́.

Не уже́ бо бѣ́ при­­ше́лъ Иису́съ въ ве́сь, но бѣ́ на мѣ́стѣ, идѣ́же срѣ́те его́ ма́рѳа.

Иуде́е [же] у́бо су́щiи съ не́ю въ дому́ и утѣша́юще ю́, ви́дѣв­ше Марі́ю, я́ко ско́ро воста́ и изы́де, по не́й идо́ша, глаго́люще, я́ко и́детъ на гро́бъ, да пла́четъ та́мо.

Марі́а же я́ко прiи́де, идѣ́же бѣ́ Иису́съ, ви́дѣв­ши его́, паде́ ему́ на ногу́, глаго́лющи ему́: Го́споди, а́ще бы еси́ бы́лъ здѣ́, не бы́ у́мерлъ мо́й бра́тъ.

Иису́съ у́бо, я́ко ви́дѣ ю́ пла́чущуся и при­­ше́дшыя съ не́ю иуде́и пла́чущя, запрети́ Ду́ху, и воз­мути́ся са́мъ,

и рече́: гдѣ́ положи́сте его́? Глаго́лаша ему́: Го́споди, прiиди́ и ви́ждь.

Прослези́ся Иису́съ.

Глаго́лаху у́бо жи́дове: ви́ждь, ка́ко любля́ше его́.

Нѣ́цыи же от­ ни́хъ рѣ́ша: не можа́­ше ли се́й, от­ве́рзый о́чи слѣпо́му, сотвори́ти, да и се́й не у́мретъ?

Иису́съ же па́ки претя́ въ себѣ́, прiи́де ко гро́бу. Бѣ́ же пеще́ра, и ка́мень лежа́­ше на не́й.

Глаго́ла Иису́съ: воз­ми́те ка́мень. Глаго́ла ему́ сестра́ уме́ршаго ма́рѳа: Го́споди, уже́ смерди́тъ: четверодне́венъ бо е́сть.

Глаго́ла е́й Иису́съ: не рѣ́хъ ли ти́, я́ко а́ще вѣ́руеши, у́зриши сла́ву Бо́жiю?

Взя́ша у́бо ка́мень, идѣ́же бѣ́ уме́рый лежя́. Иису́съ же воз­веде́ о́чи горѣ́ и рече́: о́тче, хвалу́ тебѣ́ воз­даю́, я́ко услы́шалъ еси́ мя́:

а́зъ же вѣ́дѣхъ, я́ко всегда́ мя́ послу́шаеши: но наро́да ра́ди стоя́щаго о́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́ру и́мутъ, я́ко ты́ мя́ посла́лъ еси́.

И сiя́ ре́къ, гла́сомъ вели́кимъ воз­зва́: ла́заре, гряди́ во́нъ.

И изы́де уме́рый, обя́занъ рука́ма и нога́ма укро́­емъ, и лице́ его́ убру́сомъ обя́зано. Глаго́ла и́мъ Иису́съ: разрѣши́те его́, и оста́вите ити́.

Мно́зи у́бо от­ иуде́й при­­ше́дшiи къ Марі́и и ви́дѣв­ше, я́же сотвори́ Иису́съ, вѣ́роваша въ него́:

 

 

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.

Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.

Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.

Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.

Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.

Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.

После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.

Ученики сказали Ему: Равви́! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?

Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего;

а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.

Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.

Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.

Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.

Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер;

и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему.

Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.

Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати;

и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.

Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома.

Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой.

Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.

И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?

Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.

Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему.

Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.

Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там.

Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился

и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.

Иисус прослезился.

Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.

А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?

Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.

Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

 

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.12:28-29] Тѣ́мже ца́р­ст­во непоколеби́мо прiе́млюще, да и́мамы благода́ть, е́юже слу́жимъ благо­уго́дно Бо́гу съ благоговѣ́нiемъ и стра́хомъ,

и́бо Бо́гъ на́шъ о́гнь пояда́яй [е́сть].

[Евр.13:1-8] Братолю́бiе да пребыва́етъ:

стран­нолю́бiя не забыва́йте, тѣ́мъ бо не вѣ́дяще нѣ́цыи стран­нопрiя́ша а́нгелы.

Помина́йте ю́зники, а́ки съ ни́ми свя́зани: озлобля́емыя, а́ки и са́ми су́ще въ тѣ́лѣ.

Честна́ жени́тва во всѣ́хъ и ло́же нескве́рно: блуднико́мъ же и прелюбо­дѣ́емъ су́дитъ Бо́гъ.

Не сребролю́бцы нра́вомъ, дово́лни су́щими. То́й бо рече́: не и́мамъ тебе́ оста́вити, ниже́ и́мамъ от­ тебе́ от­ступи́ти:

я́ко дерза́ющымъ на́мъ глаго́лати: Госпо́дь мнѣ́ помо́щникъ, и не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ?

Помина́йте наста́вники ва́шя, и́же глаго́лаша ва́мъ сло́во Бо́жiе: и́хже взира́юще на сконча́нiе жи́тел­ст­ва, подража́йте вѣ́рѣ [и́хъ].

Иису́съ Христо́съ вчера́ и дне́сь то́йже, и во вѣ́ки.

 

 

 

 

Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,

потому что Бог наш есть огнь поядающий.

Братолюбие между вами да пребывает.

Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.

Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?

Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 Апреля

Евангелие по Иоанну

[Ин.12:1-18] Иису́съ же пре́жде шести́ дні́й па́схи прiи́де въ Виѳа́нiю, идѣ́же бѣ́ ла́зарь уме́рый, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.

Сотвори́ша же ему́ ве́черю ту́, и ма́рѳа служа́­ше: ла́зарь же еди́нъ бѣ́ от­ воз­лежа́щихъ съ ни́мъ.

Марі́а же прiе́мши ли́тру ми́ра на́рда писти́ка многоцѣ́н­на, пома́за но́зѣ Иису́совѣ, и отре́ власы́ сво­и́ми но́зѣ его́: хра́мина же испо́лнися от­ вони́ ма́сти [благово́н­ныя].

Глаго́ла же еди́нъ от­ учени́къ его́, Иу́да Си́моновъ Искарiо́тскiй, и́же хотя́ше его́ преда́ти:

чесо́ ра́ди ми́ро сiе́ не про́дано бы́сть на трiе́хъ стѣ́хъ пѣ́нязь и дано́ ни́щымъ?

Сiе́ же рече́, не я́ко о ни́щихъ печа́­шеся, но я́ко та́ть бѣ́, и ковче́жецъ имѣ́яше, и вмета́емая ноша́­ше.

Рече́ же Иису́съ: не дѣ́йте ея́, да въ де́нь погребе́нiя мо­его́ соблюде́тъ е́:

ни́щыя бо всегда́ и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате.

Разумѣ́ же наро́дъ мно́гъ от­ иуде́й, я́ко ту́ е́сть: и прiидо́ша не Иису́са ра́ди то́кмо, но да и ла́заря ви́дятъ, его́же воскреси́ от­ ме́ртвыхъ.

Совѣща́ша же архiере́е, да и ла́заря убiю́тъ,

я́ко мно́зи его́ ра́ди идя́ху от­ иуде́й и вѣ́роваху во Иису́са.

Во у́трiй [же] де́нь наро́дъ мно́гъ при­­ше́дый въ пра́здникъ, слы́шав­ше, я́ко Иису́съ гряде́тъ во Иерусали́мъ,

прiя́ша ва́iа от­ Фи́никъ, и изыдо́ша въ срѣ́тенiе ему́, и зва́ху [глаго́люще]: оса́н­на, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне, Ца́рь Изра́илевъ.

Обрѣ́тъ же Иису́съ осля́, всѣ́де на не́, я́коже е́сть пи́сано:

не бо́йся, дщи́ Сiо́ня: се́ Ца́рь тво́й гряде́тъ, сѣдя́ на жребя́ти о́сли.

Си́хъ же не разумѣ́ша ученицы́ его́ пре́жде: но егда́ просла́вися Иису́съ, тогда́ помяну́ша, я́ко сiя́ бы́ша о не́мъ пи́сана, и сiя́ сотвори́ша ему́.

Свидѣ́тел­ст­воваше у́бо наро́дъ, и́же бѣ́ [пре́жде] съ ни́мъ, егда́ ла́заря воз­гласи́ от­ гро́ба и воскреси́ его́ от­ ме́ртвыхъ:

сего́ ра́ди и срѣ́те его́ наро́дъ, я́ко слы́шаша его́ сiе́ сотво́рша зна́менiе.

 

 

 

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых.

Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.

Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.

Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал:

Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?

Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.

Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.

Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда.

Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых.

Первосвященники же положили убить и Лазаря,

потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,

взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!

Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано:

Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.

Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что та́к было о Нем написано, и это сделали Ему.

Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.

Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.

 

 

 

Апостола Павла послание к филиппийцам

[Флп.4:4-9] Ра́дуйтеся всегда́ о Го́сподѣ: и па́ки реку́: ра́дуйтеся.

Кро́тость ва́ша разу́мна да бу́детъ всѣ́мъ человѣ́комъ. Госпо́дь бли́зъ.

Ни о че́мже пецы́теся, но во все́мъ моли́твою и моле́нiемъ со благодаре́нiемъ проше́нiя ва́ша да сказу́ют­ся къ Бо́гу:

и ми́ръ Бо́жiй, превосходя́й вся́къ у́мъ, да соблюде́тъ сердца́ ва́ша и разумѣ́нiя ва́ша о Христѣ́ Иису́сѣ.

Про́чее же, бра́тiе [моя́], ели́ка су́ть и́стин­на, ели́ка честна, ели́ка пра́ведна, ели́ка пречи́ста, ели́ка прелюбе́зна, ели́ка доброхва́льна, а́ще ка́я добродѣ́тель и а́ще ка́я похвала́, сiя́ помышля́йте.

И́мже и научи́стеся, и прiя́сте, и слы́шасте, и ви́дѣсте во мнѣ́, сiя́ твори́те: и Бо́гъ ми́ра бу́детъ съ ва́ми.

 

 

 

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,

и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Наконец, братия мои, что́ только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Чему вы научились, что́ приняли и слышали и видели во мне, то́ исполняйте, – и Бог мира будет с вами.

 

 

 

 

26 Апреля

Евангелие по Матфею

[Мф.24:3-35] Сѣдя́щу же ему́ на горѣ́ Елео́нстѣй, при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ на еди́нѣ, глаго́люще: рцы́ на́мъ, когда́ сiя́ бу́дутъ? и что́ е́сть зна́менiе тво­его́ при­­ше́­ст­вiя и кончи́на вѣ́ка?

И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ и́мъ: блюди́те, да никто́же ва́съ прельсти́тъ:

мно́зи бо прiи́дутъ во и́мя мое́, глаго́люще: а́зъ е́смь Христо́съ: и мно́ги прельстя́тъ.

Услы́шати же и́мате бра́ни и слы́шанiя бра́немъ. Зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́етъ бо всѣ́мъ [си́мъ] бы́ти: но не тогда́ е́сть кончи́на.

Воста́нетъ бо язы́къ на язы́къ, и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во: и бу́дутъ гла́ди и па́губы и тру́си по мѣ́стомъ:

вся́ же сiя́ нача́ло болѣ́знемъ.

Тогда́ предадя́тъ вы́ въ ско́рби и убiю́тъ вы́: и бу́дете ненави́дими всѣ́ми язы́ки и́мене мо­его́ ра́ди.

И тогда́ соблазня́т­ся мно́зи, и дру́гъ дру́га предадя́тъ, и воз­ненави́дятъ дру́гъ дру́га:

и мно́зи лжепроро́цы воста́нутъ и прельстя́тъ мно́гiя:

и за умноже́нiе беззако́нiя, изся́кнетъ любы́ мно́гихъ.

Претерпѣ́вый же до конца́, то́й спасе́т­ся.

И проповѣ́ст­ся сiе́ ева́нгелiе ца́р­ст­вiя по все́й вселе́н­нѣй, во свидѣ́тел­ст­во всѣ́мъ язы́комъ: и тогда́ прiи́детъ кончи́на.

Егда́ у́бо у́зрите ме́рзость запустѣ́нiя, рече́н­ную данiи́ломъ проро́комъ, стоя́щу на мѣ́стѣ святѣ: и́же чте́тъ, да разумѣ́етъ:

тогда́ су́щiи во Иуде́и да бѣжа́тъ на го́ры:

[и] и́же на кро́вѣ, да не схо́дитъ взя́ти я́же въ дому́ его́:

и и́же на селѣ́, да не воз­врати́т­ся вспя́ть взя́ти ри́зъ сво­и́хъ.

Го́ре же непра́зднымъ и доя́щымъ въ ты́я дни́.

Моли́теся же, да не бу́детъ бѣ́г­ст­во ва́­ше въ зимѣ́, ни въ суббо́ту.

Бу́детъ бо тогда́ ско́рбь ве́лiя, якова́же не была́ от­ нача́ла мíра досе́лѣ, ниже́ и́мать бы́ти.

И а́ще не бы́ша прекрати́лися дні́е о́ны, не бы́ у́бо спасла́ся вся́ка пло́ть: избра́н­ныхъ же ра́ди прекратя́т­ся дні́е о́ны.

Тогда́ а́ще кто́ рече́тъ ва́мъ: се́, здѣ́ Христо́съ, или́ о́ндѣ: не ими́те вѣ́ры:

воста́нутъ бо лжехри́сти и лжепроро́цы и дадя́тъ зна́менiя ве́лiя и чудеса́, я́коже прельсти́ти, а́ще воз­мо́жно, и избра́н­ныя.

Се́, пре́жде рѣ́хъ ва́мъ.

А́ще у́бо реку́тъ ва́мъ: се́, въ пусты́ни е́сть, не изыди́те: се́, въ сокро́вищихъ, не ими́те вѣ́ры:

я́коже бо мо́лнiя исхо́дитъ от­ восто́къ и явля́ет­ся до за́падъ, та́ко бу́детъ при­­ше́­ст­вiе Сы́на человѣ́ческаго:

идѣ́же бо а́ще бу́детъ тру́пъ, та́мо соберу́т­ся орли́.

А́бiе же, по ско́рби дні́й тѣ́хъ, со́лнце поме́ркнетъ, и луна́ не да́стъ свѣ́та сво­его́, и звѣ́зды спаду́тъ съ небесе́, и си́лы небе́сныя подви́гнут­ся:

и тогда́ яви́т­ся зна́менiе Сы́на человѣ́ческаго на небеси́: и тогда́ воспла́чут­ся вся́ колѣ́на земна́я и у́зрятъ Сы́на человѣ́ческаго гряду́ща на о́блацѣхъ небе́сныхъ съ си́лою и сла́вою мно́гою:

и по́слетъ а́нгелы своя́ съ тру́бнымъ гла́сомъ ве́лiимъ, и соберу́тъ избра́н­ныя его́ от­ четы́рехъ вѣ́тръ, от­ коне́цъ небе́съ до коне́цъ и́хъ.

От смоко́вницы же научи́теся при́тчи: егда́ уже́ ва́iя ея́ бу́дутъ мла́да, и ли́­ст­вiе прозя́бнетъ, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть жа́тва:

та́ко и вы́, егда́ ви́дите сiя́ вся́, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть, при­­ две́рехъ.

Ами́нь глаго́лю ва́мъ, не мимо­и́детъ ро́дъ се́й, до́ндеже вся́ сiя́ бу́дутъ:

не́бо и земля́ мимо­и́детъ, словеса́ же моя́ не мимо­и́дутъ.

 

 

 

Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:

ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;

всё же это – начало болезней.

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;

и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;

и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;

и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;

претерпевший же до конца спасется.

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, –

тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;

и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;

и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.

Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!

Моли́тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,

ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.

И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, – не верьте.

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

Вот, Я наперед сказал вам.

Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», – не выходи́те; «вот, Он в потаенных комнатах», – не верьте;

ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;

ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;

и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;

так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях.

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет;

небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

 

 

 

 

 

27 Апреля

Евангелие по Матфею

[Мф.24:36-51] О дни́ же то́мъ и часѣ́ никто́же вѣ́сть, ни а́нгели небе́снiи, то́кмо Оте́цъ мо́й еди́нъ:

я́коже [бо бы́сть во] дни́ Но́евы, та́ко бу́детъ и при­­ше́­ст­вiе Сы́на человѣ́ческаго:

я́коже бо бѣ́ху во дни́ пре́жде пото́па яду́ще и пiю́ще, женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне́ вни́де Но́е въ ковче́гъ,

и не увѣ́дѣша, до́ндеже прiи́де вода́ и взя́тъ вся́: та́ко бу́детъ и при­­ше́­ст­вiе Сы́на человѣ́ческаго:

тогда́ два́ бу́дета на селѣ́: еди́нъ по­е́млет­ся, а другі́й оставля́ет­ся:

двѣ́ ме́лющѣ въ же́рновахъ: еди́на по­е́млет­ся, и еди́на оставля́ет­ся.

Бди́те у́бо, я́ко не вѣ́сте, въ кі́й ча́съ Госпо́дь ва́шъ прiи́детъ.

Сiе́ же вѣ́дите, я́ко а́ще бы вѣ́далъ до́му влады́ка, въ ку́ю стра́жу та́ть прiи́детъ, бдѣ́лъ у́бо бы и не бы́ да́лъ подкопа́ти хра́ма сво­его́.

Сего́ ра́ди и вы́ бу́дите гото́ви: я́ко, въ о́ньже ча́съ не мните́, Сы́нъ человѣ́ческiй прiи́детъ.

Кто́ у́бо е́сть вѣ́рный ра́бъ и му́дрый, его́же поста́витъ господи́нъ его́ надъ до́момъ сво­и́мъ, е́же дая́ти и́мъ пи́щу во вре́мя [и́хъ]?

блаже́нъ ра́бъ то́й, его́же, при­­ше́дъ господи́нъ его́, обря́щетъ та́ко творя́ща:

ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко надъ всѣ́мъ имѣ́нiемъ сво­и́мъ поста́витъ его́.

А́ще ли же рече́тъ злы́й ра́бъ то́й въ се́рдцы сво­е́мъ: косни́тъ господи́нъ мо́й прiити́,

и на́чнетъ би́ти клевре́ты своя́, я́сти же и пи́ти съ пiя́ницами:

прiи́детъ господи́нъ раба́ того́ въ де́нь, въ о́ньже не ча́етъ, и въ ча́съ, въ о́ньже не вѣ́сть,

и расте́шетъ его́ полма́, и ча́сть его́ съ невѣ́рными положи́тъ: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.

[Мф.25:1-46] Тогда́ уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное десяти́мъ дѣ́вамъ, я́же прiя́ша свѣти́лники своя́ и изыдо́ша въ срѣ́тенiе жениху́:

пя́ть же бѣ́ от­ ни́хъ мудры́ и пя́ть юро́дивы.

Юро́дивыя же, прiе́мшя свѣти́лники своя́, не взя́ша съ собо́ю еле́а:

му́дрыя же прiя́ша еле́й въ сосу́дѣхъ со свѣти́лники сво­и́ми:

косня́щу же жениху́, воз­дрема́шася вся́ и спа́ху.

Полу́нощи же во́пль бы́сть: се́, жени́хъ гряде́тъ, исходи́те въ срѣ́тенiе его́.

Тогда́ воста́ша вся́ дѣ́вы ты́я и украси́ша свѣти́лники своя́.

Юро́дивыя же му́дрымъ рѣ́ша: дади́те на́мъ от­ еле́а ва́­шего, я́ко свѣти́лницы на́ши угаса́ютъ.

Отвѣща́ша же му́дрыя, глаго́люща: еда́ ка́ко не доста́нетъ на́мъ и ва́мъ: иди́те же па́че къ продаю́щымъ и купи́те себѣ́.

Иду́щымъ же и́мъ купи́ти, прiи́де жени́хъ: и гото́выя внидо́ша съ ни́мъ на бра́ки, и затворе́ны бы́ша две́ри.

Послѣди́ же прiидо́ша и про́чыя дѣ́вы, глаго́лющя: го́споди, го́споди, от­ве́рзи на́мъ.

О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, не вѣ́мъ ва́съ.

Бди́те у́бо, я́ко не вѣ́сте дне́ ни часа́, въ о́ньже Сы́нъ человѣ́ческiй прiи́детъ.

Я́коже бо человѣ́къ нѣ́кiй от­ходя́ при­­зва́ своя́ рабы́ и предаде́ и́мъ имѣ́нiе свое́:

и о́вому у́бо даде́ пя́ть тала́нтъ, о́вому же два́, о́вому же еди́нъ, кому́ждо проти́ву си́лы его́: и отъи́де а́бiе.

Ше́дъ же прiе́мый пя́ть тала́нтъ, дѣ́ла въ ни́хъ и сотвори́ другі́я пя́ть тала́нтъ:

та́кожде и и́же два́, при­­обрѣ́те и то́й друга́я два́:

прiе́мый же еди́нъ, ше́дъ вкопа́ [его́] въ зе́млю и скры́ сребро́ господи́на сво­его́.

По мно́зѣ же вре́мени прiи́де господи́нъ ра́бъ тѣ́хъ и стяза́ся съ ни́ми о словеси́.

И при­­сту́пль пя́ть тала́нтъ прiе́мый, при­­несе́ другі́я пя́ть тала́нтъ, глаго́ля: го́споди, пя́ть тала́нтъ ми́ еси́ пре́далъ: се́, другі́я пя́ть тала́нтъ при­­обрѣто́хъ и́ми.

Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брѣ, ра́бе благі́й и вѣ́рный: о ма́лѣ бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, надъ мно́гими тя́ поста́влю: вни́ди въ ра́дость го́спода тво­его́.

Присту́пль же и и́же два́ тала́нта прiе́мый, рече́: го́споди, два́ тала́нта ми́ еси́ пре́далъ: се́, друга́я два́ тала́нта при­­обрѣто́хъ и́ма.

Рече́ [же] ему́ госпо́дь его́: до́брѣ, ра́бе благі́й и вѣ́рный: о ма́лѣ [ми́] бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, надъ мно́гими тя́ поста́влю: вни́ди въ ра́дость го́спода тво­его́.

Присту́пль же и прiе́мый еди́нъ тала́нтъ, рече́: го́споди, вѣ́дяхъ тя́, я́ко же́стокъ еси́ человѣ́къ, жне́ши, идѣ́же не сѣ́ялъ еси́, и собира́еши идѣ́же не расточи́лъ еси́:

и убоя́вся, ше́дъ скры́хъ тала́нтъ тво́й въ земли́: [и] се́, и́маши твое́.

Отвѣща́въ же госпо́дь его́ рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лѣни́вый, вѣ́дѣлъ еси́, я́ко жну́ идѣ́же не сѣ́яхъ, и собира́ю идѣ́же не расточи́хъ:

подоба́­ше у́бо тебѣ́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́мъ, и при­­ше́дъ а́зъ взя́лъ бы́хъ свое́ съ ли́хвою:

воз­ми́те у́бо от­ него́ тала́нтъ и дади́те иму́щему де́сять тала́нтъ:

иму́щему бо вездѣ́ дано́ бу́детъ и преизбу́детъ: от­ неиму́щаго же, и е́же мни́т­ся имѣ́я, взя́то бу́детъ от­ него́:

и неключи́маго раба́ вве́рзите во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ. Сiя́ глаго́ля воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.

Егда́ же прiи́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй въ сла́вѣ сво­е́й и вси́ святі́и а́нгели съ ни́мъ, тогда́ ся́детъ на престо́лѣ сла́вы сво­ея́,

и соберу́т­ся предъ ни́мъ вси́ язы́цы: и разлучи́тъ и́хъ дру́гъ от­ дру́га, я́коже па́стырь разлуча́етъ о́вцы от­ ко́злищъ:

и поста́витъ о́вцы одесну́ю себе́, а ко́злища ошу́юю.

Тогда́ рече́тъ Ца́рь су́щымъ одесну́ю его́: прiиди́те, благослове́н­нiи Отца́ мо­его́, наслѣ́дуйте угото́ван­ное ва́мъ ца́р­ст­вiе от­ сложе́нiя мíра:

взалка́хся бо, и да́сте ми́ я́сти: воз­жада́хся, и напо­и́сте мя́: стра́ненъ бѣ́хъ, и введо́сте мене́:

на́гъ, и одѣ́ясте мя́: бо́ленъ, и посѣти́сте мене́: въ темни́цѣ бѣ́хъ, и прiидо́сте ко мнѣ́.

Тогда́ от­вѣща́ютъ ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ тя́ ви́дѣхомъ а́лчуща, и напита́хомъ? или́ жа́ждуща, и напо­и́хомъ?

когда́ же тя́ ви́дѣхомъ стра́н­на, и введо́хомъ? или́ на́га, и одѣ́яхомъ?

когда́ же тя́ ви́дѣхомъ боля́ща, или́ въ темни́цѣ, и прiидо́хомъ къ тебѣ́?

И от­вѣща́въ Ца́рь рече́тъ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же сотвори́сте еди́ному си́хъ бра́тiй мо­и́хъ ме́ншихъ, мнѣ́ сотвори́сте.

Тогда́ рече́тъ и су́щымъ ошу́юю [его́]: иди́те от­ мене́, прокля́тiи, во о́гнь вѣ́чный, угото́ван­ный дiа́волу и а́ггеломъ его́:

взалка́хся бо, и не да́сте ми́ я́сти: воз­жада́хся, и не напо­и́сте мене́:

стра́ненъ бѣ́хъ, и не введо́сте мене́: на́гъ, и не одѣ́ясте мене́: бо́ленъ и въ темни́цѣ, и не посѣти́сте мене́.

Тогда́ от­вѣща́ютъ ему́ и ті́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ тя́ ви́дѣхомъ а́лчуща, или́ жа́ждуща, или́ стра́н­на, или́ на́га, или́ бо́льна, или́ въ темни́цѣ, и не послужи́хомъ тебѣ́?

Тогда́ от­вѣща́етъ и́мъ, глаго́ля: ами́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же не сотвори́сте еди́ному си́хъ ме́ншихъ, ни мнѣ́ сотвори́сте.

И и́дутъ сі́и въ му́ку вѣ́чную, пра́ведницы же въ живо́тъ вѣ́чный.

[Мф.26:1-2] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ вся́ словеса́ сiя́, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:

вѣ́сте, я́ко по двою́ дню́ па́сха бу́детъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ на пропя́тiе.

 

 

 

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;

но, ка́к было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:

ибо, ка́к во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,

и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого;

тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;

две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.

Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

Кто́ же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?

Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так;

истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.

Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой,

и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, –

то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,

и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.

Из них пять было мудрых и пять неразумных.

Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.

Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.

И как жених замедлил, то задремали все и уснули.

Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.

Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.

А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.

Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились;

после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам.

Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:

и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;

точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;

получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л,

и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.

Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпа́л;

посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;

итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,

ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет;

а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,

и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;

и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;

был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.

 

 

 

 

28 Апреля

Евангелие по Матфею

[Мф.26:6-16] Иису́су же бы́в­шу въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго,

при­­ступи́ къ нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоцѣ́н­наго, и воз­лива́­ше на главу́ его́ воз­лежа́ща.

Ви́дѣв­ше же ученицы́ его́ негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сiя́ [бы́сть]?

можа́­ше бо сiе́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зѣ и да́тися ни́щымъ.

Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ тружда́ете жену́? дѣ́ло бо добро́ содѣ́ла о мнѣ́:

всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате:

воз­лiя́в­ши бо сiя́ ми́ро сiе́ на тѣ́ло мое́, на погребе́нiе мя́ сотвори́:

ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́дано бу́детъ ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, рече́т­ся и е́же сотвори́ сiя́, въ па́мять ея́.

Тогда́ ше́дъ еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый Иу́да Искарiо́тскiй, ко архiере́омъ,

рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и а́зъ ва́мъ преда́мъ его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреникъ:

и от­то́лѣ иска́­ше удо́бна вре́мене, да его́ преда́стъ.

 

 

 

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.

Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.

Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:

ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;

истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.

Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам

и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;

и с того времени он искал удобного случая предать Его.

 

 

 

 

 

29 Апреля

Евангелие по Матфею

[Мф.26:1-20] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ вся́ словеса́ сiя́, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:

вѣ́сте, я́ко по двою́ дню́ па́сха бу́детъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ на пропя́тiе.

Тогда́ собра́шася архiере́е и кни́жницы и ста́рцы людсті́и во дво́ръ архiере́овъ, глаго́лемаго каiа́фы,

и совѣща́ша, да Иису́са ле́стiю и́мутъ и убiю́тъ:

глаго́лаху же: но не въ пра́здникъ, да не молва́ бу́детъ въ лю́дехъ.

Иису́су же бы́в­шу въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго,

при­­ступи́ къ нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоцѣ́н­наго, и воз­лива́­ше на главу́ его́ воз­лежа́ща.

Ви́дѣв­ше же ученицы́ его́ негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сiя́ [бы́сть]?

можа́­ше бо сiе́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зѣ и да́тися ни́щымъ.

Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ тружда́ете жену́? дѣ́ло бо добро́ содѣ́ла о мнѣ́:

всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате:

воз­лiя́в­ши бо сiя́ ми́ро сiе́ на тѣ́ло мое́, на погребе́нiе мя́ сотвори́:

ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́дано бу́детъ ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, рече́т­ся и е́же сотвори́ сiя́, въ па́мять ея́.

Тогда́ ше́дъ еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый Иу́да Искарiо́тскiй, ко архiере́омъ,

рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и а́зъ ва́мъ преда́мъ его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреникъ:

и от­то́лѣ иска́­ше удо́бна вре́мене, да его́ преда́стъ.

Въ пе́рвый же де́нь опрѣсно́чный при­­ступи́ша ученицы́ ко Иису́су, глаго́люще ему́: гдѣ́ хо́щеши угото́ваемъ ти́ я́сти па́сху?

О́нъ же рече́: иди́те во гра́дъ ко о́нсицѣ, и рцы́те ему́: учи́тель глаго́летъ: вре́мя мое́ бли́зъ е́сть: у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ мо­и́ми.

И сотвори́ша ученицы́, я́коже повелѣ́ и́мъ Иису́съ, и угото́ваша па́сху.

Ве́черу же бы́в­шу, воз­лежа́­ше со обѣма­на́­де­ся­те ученико́ма.

 

 

 

Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.

Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,

и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;

но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.

Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.

Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.

Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:

ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;

истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.

Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам

и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;

и с того времени он искал удобного случая предать Его.

В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?

Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.

Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.

Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками.

 

 

 

 

Апостола Павла 1-е послание к коринфянам

 [1 Кор.11:23-32] А́зъ бо прiя́хъ от­ Го́спода, е́же и преда́хъ ва́мъ, я́ко Госпо́дь Иису́съ въ но́щь, въ ню́же пре́данъ быва́­ше, прiе́мь хлѣ́бъ,

и благодари́въ преломи́, и рече́: прiими́те, яди́те, сiе́ е́сть тѣ́ло мое́, е́же за вы́ ломи́мо­е: сiе́ твори́те въ мое́ воспомина́нiе.

Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сiя́ ча́ша но́вый завѣ́тъ е́сть въ мо­е́й кро́ви: сiе́ твори́те, ели́жды а́ще пiе́те, въ мое́ воспомина́нiе.

Ели́жды бо а́ще я́сте хлѣ́бъ се́й и ча́шу сiю́ пiе́те, сме́рть Госпо́дню воз­вѣща́ете, до́ндеже прiи́детъ.

Тѣ́мже и́же а́ще я́стъ хлѣ́бъ се́й или́ пiе́тъ ча́шу Госпо́дню недосто́йнѣ, пови́ненъ бу́детъ тѣ́лу и кро́ви Госпо́дни.

Да искуша́етъ же человѣ́къ себе́, и та́ко от­ хлѣ́ба да я́стъ и от­ ча́ши да пiе́тъ.

Яды́й бо и пiя́й недосто́йнѣ, су́дъ себѣ́ я́стъ и пiе́тъ, не разсужда́я тѣ́ла Госпо́дня.

Сего́ ра́ди въ ва́съ мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спя́тъ [усыпа́ютъ] дово́лни.

А́ще бо бы́хомъ себе́ разсужда́ли, не бы́хомъ осужде́ни бы́ли.

Суди́ми же, от­ Го́спода наказу́емся, да не съ мíромъ осу́димся.

 

 

 

Ибо я от Самого Господа принял то́, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб

и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.

Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.

Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.

Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.

 

 

 

 

30 Апреля

Евангелие по Иоанну

[Ин.18:28-40] Ведо́ша же Иису́са от­ каiа́фы въ прето́ръ. Бѣ́ же у́тро: и ті́и не внидо́ша въ прето́ръ, да не оскверня́т­ся, но да ядя́тъ па́сху.

Изы́де же пила́тъ къ ни́мъ во́нъ и рече́: ку́ю рѣ́чь {вину́} при­­но́сите на человѣ́ка сего́?

Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: а́ще не бы́ [бы́лъ] се́й злодѣ́й, не бы́хомъ пре́дали его́ тебѣ́.

Рече́ же и́мъ пила́тъ: по­ими́те его́ вы́ и по зако́ну ва́­шему суди́те ему́. Рѣ́ша же ему́ Иуде́е: на́мъ не досто́итъ уби́ти никого́же:

да сло́во Иису́сово сбу́дет­ся, е́же рече́, назна́менуя, ко́­ею сме́ртiю хотя́ше умре́ти.

Вни́де у́бо па́ки пила́тъ въ прето́ръ, и при­­гласи́ Иису́са, и рече́ ему́: ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́йскъ?

Отвѣща́ ему́ Иису́съ: о себѣ́ ли ты́ сiе́ глаго́леши, или́ ині́и тебѣ́ реко́ша о мнѣ́?

Отвѣща́ пила́тъ: еда́ а́зъ жидови́нъ е́смь? ро́дъ тво́й и архiере́е преда́ша тя́ мнѣ́: что́ еси́ сотвори́лъ?

Отвѣща́ Иису́съ: ца́р­ст­во мое́ нѣ́сть от­ мíра сего́: а́ще от­ мíра сего́ бы́ло бы ца́р­ст­во мое́, слуги́ мо­и́ [у́бо] подвиза́лися бы́ша, да не пре́данъ бы́хъ бы́лъ Иуде́омъ: ны́нѣ же ца́р­ст­во мое́ нѣ́сть от­сю́ду.

Рече́ же ему́ пила́тъ: у́бо Ца́рь ли еси́ ты́? Отвѣща́ Иису́съ: ты́ глаго́леши, я́ко Ца́рь е́смь а́зъ: а́зъ на сiе́ роди́хся и на сiе́ прiидо́хъ въ мíръ, да свидѣ́тел­ст­вую и́стину: [и] вся́къ, и́же е́сть от­ и́стины, послу́шаетъ гла́са мо­его́.

Глаго́ла ему́ пила́тъ: что́ е́сть и́стина? И сiе́ ре́къ, па́ки изы́де ко Иуде́омъ, и глаго́ла и́мъ: а́зъ ни еди́ныя вины́ обрѣта́ю въ не́мъ:

е́сть же обы́чай ва́мъ, да еди́наго ва́мъ от­пущу́ на па́сху: хо́щете ли у́бо, [да] от­пущу́ ва́мъ Царя́ Иуде́йска?

Возопи́ша же па́ки вси́, глаго́люще: не сего́, но Вара́вву. Бѣ́ же Вара́вва разбо́йникъ.

[Ин.19:1-37] Тогда́ у́бо пила́тъ поя́тъ Иису́са, и би́ [его́]:

и во́ини спле́тше вѣне́цъ от­ те́рнiя, воз­ложи́ша ему́ на главу́, и въ ри́зу багря́ну облеко́ша его́,

и глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йскiй. И бiя́ху его́ по лани́тома.

Изы́де у́бо па́ки во́нъ пила́тъ, и глаго́ла и́мъ: се́, извожду́ его́ ва́мъ во́нъ, да разумѣ́ете, я́ко въ не́мъ ни еди́ныя вины́ обрѣта́ю.

Изы́де же во́нъ Иису́съ, нося́ терно́венъ вѣне́цъ и багря́ну ри́зу. И глаго́ла и́мъ: се́, человѣ́къ.

Егда́ же ви́дѣша его́ архiере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ его́. Глаго́ла и́мъ пила́тъ: по­ими́те его́ вы́, и распни́те, а́зъ бо не обрѣта́ю въ не́мъ вины́.

Отвѣща́ша ему́ Иуде́е: мы́ зако́нъ и́мамы, и по зако́ну на́­шему до́лженъ е́сть умре́ти, я́ко себе́ Сы́на Бо́жiя сотвори́.

Егда́ у́бо слы́ша пила́тъ сiе́ сло́во, па́че убоя́ся,

и вни́де въ прето́ръ па́ки, и глаго́ла Иису́сови: от­ку́ду еси́ ты́? Иису́съ же от­вѣ́та не даде́ ему́.

Глаго́ла же ему́ пила́тъ: мнѣ́ ли не глаго́леши? не вѣ́си ли, я́ко вла́сть и́мамъ распя́ти тя́ и вла́сть и́мамъ пусти́ти тя́?

Отвѣща́ Иису́съ: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на мнѣ́, а́ще не бы́ ти́ дано́ свы́ше: сего́ ра́ди преда́вый мя́ тебѣ́ бо́лiй грѣ́хъ и́мать.

От сего́ иска́­ше пила́тъ пусти́ти его́. Иуде́е же вопiя́ху, глаго́люще: а́ще сего́ пу́стиши, нѣ́си дру́гъ ке́саревъ: вся́къ, и́же царя́ себе́ твори́тъ, проти́вит­ся ке́сарю.

Пила́тъ у́бо слы́шавъ сiе́ сло́во, изведе́ во́нъ Иису́са и сѣ́де на суди́щи, на мѣ́стѣ глаго́лемѣмъ лиѳострото́нъ, Евре́йски же гавва́ѳа.

Бѣ́ же пято́къ па́сцѣ, ча́съ же я́ко шесты́й. И глаго́ла Иуде́омъ: се́, Ца́рь ва́шъ.

Они́ же вопiя́ху: воз­ми́, воз­ми́, распни́ его́. Глаго́ла и́мъ пила́тъ: Царя́ ли ва́­шего распну́? Отвѣща́ша архiере́е: не и́мамы царя́ то́кмо ке́саря.

Тогда́ у́бо предаде́ его́ и́мъ, да ра́спнет­ся. По­е́мше же Иису́са и ведо́ша:

и нося́ кре́стъ сво́й, изы́де на глаго́лемое ло́бное мѣ́сто, е́же глаго́лет­ся Евре́йски голго́ѳа,

идѣ́же пропя́ша его́, и съ ни́мъ и́на два́ сю́ду и сю́ду, посредѣ́ же Иису́са.

Написа́ же и ти́тла пила́тъ, и положи́ на кре́стѣ́. Бѣ́ же напи́сано: Иису́съ назоряни́нъ, Ца́рь Иуде́йскiй.

Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша от­ иуде́й, я́ко бли́зъ бѣ́ мѣ́сто гра́да, идѣ́же пропя́ша Иису́са: и бѣ́ напи́сано Евре́йски, гре́чески, ри́мски.

Глаго́лаху у́бо пила́ту архiере́е Иуде́йстiи: не пиши́: Ца́рь Иуде́йскiй: но я́ко са́мъ рече́: Ца́рь е́смь Иуде́йскiй.

Отвѣща́ пила́тъ: е́же писа́хъ, писа́хъ.

Во́ини же, егда́ пропя́ша Иису́са, прiя́ша ри́зы его́, и сотвори́ша четы́ри ча́сти, ко­ему́ждо во́ину ча́сть, и хито́нъ: бѣ́ же хито́нъ нешве́нъ, свы́ше истка́нъ ве́сь.

Рѣ́ша же къ себѣ́: не предере́мъ его́, но ме́тнемъ жре́бiя о не́мъ, кому́ бу́детъ: да сбу́дет­ся писа́нiе, глаго́лющее: раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́ и о имати́смѣ мо­е́й мета́ша жре́бiя. Во́ини у́бо сiя́ сотвори́ша.

Стоя́ху же при­­ кре́стѣ́ Иису́совѣ Ма́ти его́, и сестра́ Ма́тере его́, Марі́а клео́пова, и Марі́а Магдали́на.

Иису́съ же ви́дѣвъ Ма́терь и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери сво­е́й: же́но, се́, сы́нъ тво́й.

Пото́мъ глаго́ла ученику́: се́, Ма́ти твоя́. И от­ того́ часа́ поя́тъ ю́ учени́къ во своя́ си.

Посе́мъ вѣ́дый Иису́съ, я́ко вся́ уже́ соверши́шася, да сбу́дет­ся писа́нiе, глаго́ла: жа́жду.

Сосу́дъ же стоя́ше по́лнъ о́цта. Они́ же испо́лнив­ше гу́бу о́цта и на тро́сть во́нзше, при­­дѣ́ша ко усто́мъ его́.

Егда́ же прiя́тъ о́цетъ Иису́съ, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́, предаде́ Ду́хъ.

Иуде́е же, поне́же пято́къ бѣ́, да не оста́нутъ на крестѣ́ тѣлеса́ въ суббо́ту, бѣ́ бо вели́къ де́нь тоя́ суббо́ты, моли́ша пила́та, да пребiю́тъ го́лени и́хъ и во́змутъ.

Прiидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому съ ни́мъ:

на Иису́са же при­­ше́дше, я́ко ви́дѣша его́ уже́ уме́рша, не преби́ша ему́ го́ленiй,

но еди́нъ от­ во́инъ копiе́мъ ре́бра ему́ прободе́, и а́бiе изы́де кро́вь и вода́.

И ви́дѣвый свидѣ́тел­ст­вова, и и́стин­но е́сть свидѣ́тел­ст­во его́, и то́й вѣ́сть, я́ко и́стину глаго́летъ, да вы́ вѣ́ру и́мете.

Бы́ша бо сiя́, да сбу́дет­ся писа́нiе: ко́сть не сокруши́т­ся от­ него́.

И па́ки друго́е писа́нiе глаго́летъ: воз­зря́тъ на́нь, его́же прободо́ша.

 

 

 

 

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху.

Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего?

Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.

Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, –

да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.

Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?

Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?

Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?

Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.

Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.

Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу,

и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам.

Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!

Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали:  распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.

Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Пилат, услышав это слово, больше убоялся.

И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю.

Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифо́стротон*, а по-еврейски Гаввафа. //*Каменный помост.

Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.

Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа;

там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.

Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.

Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.

Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский.

Пилат отвечал: что я написал, то написал.

Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху.

Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины.

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой.

Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.

После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду.

Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его.

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.

Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.

Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним.

Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней,

но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.

И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.

Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится.

Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили.

 

 

 

 

Апостола Павла послание к евреям

 [Евр.10:19-31] Иму́ще у́бо дерзнове́нiе, бра́тiе, входи́ти во свята́я кро́вiю Иису́съ Христо́вою, путе́мъ но́вымъ и живы́мъ,

его́же обнови́лъ е́сть на́мъ завѣ́сою, си́рѣчь пло́тiю сво­е́ю,

и иере́а вели́ка надъ до́момъ Бо́жiимъ,

да при­­ступа́емъ со и́стин­нымъ се́рдцемъ во извѣще́нiи вѣ́ры, окропле́ни сердцы́ от­ со́вѣсти лука́выя и измове́ни тѣлесы́ водо́ю чи́стою:

да держи́мъ исповѣ́данiе упова́нiя неукло́н­ное, вѣ́ренъ бо е́сть обѣща́вый:

и да разумѣева́емъ дру́гъ дру́га въ поощре́нiи любве́ и до́брыхъ дѣ́лъ,

не оставля́юще собра́нiя сво­его́, я́коже е́сть нѣ́кимъ обы́чай, но [дру́гъ дру́га] подвиза́юще, и толи́ко па́че, ели́ко ви́дите при­­ближа́ющiйся де́нь [су́дный].

Во́лею бо согрѣша́ющымъ на́мъ по прiя́тiи ра́зума и́стины, ктому́ о грѣсѣ́хъ не обрѣта́ет­ся же́ртва,

стра́шно же нѣ́кое ча́янiе суда́ и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя.

Отве́ргл­ся кто́ зако́на Моисе́ова, безъ милосе́рдiя при­­ дво­и́хъ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ умира́етъ:

коли́ко мните́ го́ршiя сподо́бит­ся му́ки, и́же Сы́на Бо́жiя попра́вый, и кро́вь завѣ́тную скве́рну воз­мни́въ, е́юже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый?

Вѣ́мы бо ре́кшаго: мнѣ́ от­мще́нiе, а́зъ воз­да́мъ, глаго́летъ Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дитъ Госпо́дь лю́демъ сво­и́мъ.

Стра́шно [е́сть] е́же впа́сти въ ру́цѣ Бо́га жива́го.

 

 

 

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым,

который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,

и имея великого Священника над домом Божиим,

да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,

будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший.

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам.

Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного.

Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи,

но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.

Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью,

то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?

Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой.

Страшно впасть в руки Бога живаго!